Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 465156-2017

22/11/2017    S224

Belgicko-Brusel: Služby na kontrolu bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok na pracovisku, ako aj vykonanie zdravotných inšpekcií a analýz potravín

2017/S 224-465156

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/P001
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby na kontrolu bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok na pracovisku, ako aj vykonanie zdravotných inšpekcií a analýz potravín.

Referenčné číslo: OIB.02/PO/2017/055/782.
II.1.2)Hlavný kód CPV
71600000 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy na poskytnutie služieb inšpekcie a kontroly v týchto oblastiach: inšpekcia a kontrola aspektov bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok zamestnancov; zdravotné inšpekcie a analýzy potravín a nápojov, ktoré sa pripravujú a/alebo distribuujú v reštauráciách, samoobslužných reštauráciách, bufetoch, detských jasliach, zariadeniach starostlivosti o deti a predajných automatoch. Všetky tieto služby sa budú poskytovať v budovách využívaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou a v budovách, ktoré môže Európska komisia využívať alebo spravovať počas zmluvného obdobia, v regióne mesta Brusel a jeho okolí.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby na inšpekciu bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok na pracovisku v budovách využívaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71700000 Monitorovacie a kontrolné skúšky
71630000 Technická inšpekcia a skúšanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

región mesta Brusel a okolie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby týkajúce sa pravidelných technických inšpekcií, jednorazových technických inšpekcií, ako aj osobitné a doplnkové služby týkajúce sa aspektov bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok pracovníkov, vzťahujúce sa na všetky budovy, v ktorých sídli Európska komisia v Bruseli a okolí.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Administratívne úvery EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby zdravotných inšpekcií a analýzy potravín a nápojov

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71700000 Monitorovacie a kontrolné skúšky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

región mesta Brusel a okolie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby zdravotných inšpekcií a analýzy potravín a nápojov pripravovaných a/alebo distribuovaných v reštauráciách, samoobslužných reštauráciách, jedálňach, detských jasliach, zariadeniach starostlivosti o deti, CIE Overijse a predajných automatoch v budovách využívaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou v Bruseli a okolí.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Administratívne úvery EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe 1.1 a 2.1 k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.

Poznámka: Zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí poskytnúť:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť vyhlásenie týkajúce sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz o ročnom obrate týkajúcom sa oblasti, na ktorú sa vzťahujú časti 1 a 2 v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, dosiahnutom počas posledných 3 finančných rokov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o priemernom konkrétnom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 2 400 000 EUR/rok za časť 1 a vo výške 250 000 EUR/rok za časť 2.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí poskytnúť:

časť 1:

— vyhlásenie týkajúce sa priemerného počtu zamestnancov počas posledných 3 finančných rokov, rozdelené do rôznych kategórií pozícií zamestnancov,

— zoznam 5 hlavných zákaziek – v oblasti zahrnutej do tejto časti a vykonaných počas posledných 3 rokov. Tento zoznam musí uvádzať povrchovú plochu kontrolovaných budov, ako aj typy vykonaných inšpekcií. Poznámka: uchádzači budú musieť predložiť dôkaz o skúsenostiach v každej oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto časť,

— dôkaz o zavedení systému riadenia kvality (certifikát ISO 9001 alebo rovnocenný);

časť 2:

— dôkaz o tom, že uchádzač má aspoň 1 manažéra/zástupcu, ktorý bude pridelený pre zákazku v prípade jej pridelenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

časť 1:

— uchádzač bude musieť preukázať, že počet jeho technických zamestnancov zahŕňa 20 osôb, pričom 5 z nich sú inžinieri (univerzitné vzdelanie alebo vyššia neuniverzitná úroveň),

— celková povrchová plocha zahrnutá do 5 referenčných zákaziek počas 3 rokov musí byť najmenej 1 000 000 m2 (t. j. 333 000 m2/rok),

— certifikát ISO 9001 alebo rovnocenný;

časť 2:

1 manažér/zástupca (univerzitné vzdelanie alebo vyššie neuniverzitné vzdelanie) v oblasti zdravotných inšpekcií a analýz potravín a nápojov, ktorý má aspoň 3-ročné odborné skúsenosti v danej oblasti.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

pre časť 1: schválenie v rámci belgického kódexu dobrých pracovných podmienok (hlava II, kapitola III);

pre časť 2: akreditácia v súlade s normami EN ISO/IEC 17020 a EN ISO/IEC 17025.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/12/2017
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/01/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB.02.002 pre verejné obstarávania (pozri údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

36 mesiacov po pridelení.

VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063

Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia.

2) Prehliadka miesta/informačné stretnutie: nepovinná prehliadka miesta sa uskutoční 6.12.2017 (9:00).

3) Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nových služieb zahŕňajúcich opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej pridelil túto zákazku.

4) Ďalšie informácie o účasti na výzvach na súťaž a o poradí postupov pre verejné obstarávanie v OIB nájdete v dokumente „Guide for tenderers“ (Sprievodca pre uchádzačov) a brožúre „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné cez tento odkaz: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/11/2017