Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 465159-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Swarzędz: Travaux de construction

2021/S 179-465159

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 159-419400)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Swarzędz
Numéro national d'identification: 777-00-03-274
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: Swarzędz
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 62-020
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@swarzedz.pl
Téléphone: +48 616512406
Fax: +48 616512211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.swarzedz.eu
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Swarzędz w imieniu i na rzecz Aquanet S.A.
Numéro national d'identification: 777-00-03-274
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: Swarzędz
Code NUTS: PL418 Poznański
Code postal: 62-020
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@swarzedz.pl
Téléphone: +48 616512406
Fax: +48 616512211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.swarzedz.eu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa ul. Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową w Swarzędzu

Numéro de référence: WRPZP.271-22/2021
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową w Swarzędzu.

Realizacja zamówienia obejmuje swoim zakresem:

I. budowa ulicy:

roboty drogowe;

budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

budowę sieci wodociągowej,

usunięcie kolizji z gazociągiem,

budowę oświetlenia ulicznego,

budowę kanalizacji teletechnicznej

usunięcie kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

roboty związane z terenami zieleni.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 159-419400

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3
Lot nº: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Endroit où se trouve le texte à rectifier: a) i b)
Au lieu de:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

•jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2,

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

- sieć wodociągową,

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN,

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb.

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy Ø 180, długości min. 800 mb.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden podmiot.

Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Uwagi:

W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej branży.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

• kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz minimum 10-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej ukończonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2,

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

- sieć wodociągową,

• kierowników robót – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm)

- w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych,

Przy czym wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.

Lire:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

•jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2,

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m2,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

- sieć wodociągową,

o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN,

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej), co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb.

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy Ø 180, długości min. 800 mb.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden podmiot.

Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania Protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Uwagi:

W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej branży.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

• kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz minimum 10-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej jednej ukończonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto w ramach której wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2,

- drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 3 000 m2,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),

- sieć wodociągową,

• kierowników robót – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm)

- w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych,

Przy czym wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.

Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Procedura - Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15/12/2021

Lire:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 21/12/2021

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Procedura - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 17/09/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 23/09/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Preocedura - Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 17/09/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 23/09/2021
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: