Tjenesteydelser - 465173-2019

03/10/2019    S191    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-København: Arbejder i forbindelse med lavspænding

2019/S 191-465173

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebælt
CVR-nummer: 10634970
Postadresse: https://sundogbaelt.dk/
By: København V
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: SBF - Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Telefon: +45 33416242

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251016&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251016&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af infrastruktur

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udskiftning af lavspændingstavler i tunnel og portaler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45315600 Arbejder i forbindelse med lavspænding
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De eksisterende el-tavler i Storebæltforbindelsens jernbanetunnel og de 2 portalbygninger, er fra tunnelens åbning i 1997. Derfor står de nu over for en udskiftning. Overordnet er der tale om en 1:1 udskiftning, men der vil være principper og funktioner i de enkelte tavler, som er anderledes i forhold til de eksisterende tavler. For yderligere information se afsnit II.2.4) nedenfor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
45311100 Installation af el-ledninger
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tavletyperne er fordelt på hhv. hovedfordelingstavler (op til 1 000 A), forsyningstavler til maskinanlæg (op til 400 A), forsyningstavler til bygningsinstallationer (op til 200 A) og UPS-forsynede fordelingstavler. Storebæltsforbindelsen har eget 10 kV distributionsnet og 10/0,69/0,4 kV distributionstransformere.

Forbrugsmæssigt vil der ikke være forskel på de eksisterende og de nye tavler, men det er ordregivers ønske at gøre de nye tavler væsentlig mere intelligente end de gamle. Det betyder blandt andet, at kommunikationen mellem tavler og SRO ønskes ændret fra hårdtfortrådet DI/DO til Profinet samt, at tavlernes komponenter skal kunne levere driftsdata til ”skyen” til brug for driftens overgang fra forebyggende vedligehold til tilstandsbaseret vedligehold.

Leverancen gennemføres som en entrepriseaftale på en tjenesteydelse, hvor den samlede leverance er delt op i et antal delydelser af hensyn til logistik og installations tilgængelighed. Ydelsen omfatter demontagen af 166 stk. eksisterende lavspændingsforsyningstavler i Sprogø og Halskov portaler og ramper, i 31 tværtunneler samt geninstallering og afprøvning af tilsvarende nye tavler.

På grund af tavlernes placering, vil der, under projektgennemførelsen, være store krav til den logistiske koordinering mellem alle projektets involverede parter.

Der er tale om udskiftning af lavspændingsforsyningstavler på et anlæg i drift, som er vital for opretholdelsen af jernbanetrafikken på en af landets hovedstrækninger. Der er derfor høje krav til honoreringen af planlagte opgaver.

For installationen gælder det, at der kun vil være adgang til tunnelen om natten, hvorfor al installation i de 31 tværtunneler er natarbejde. Tavler og materialer, som skal bruges i tunnelen skal læsses i løbet af dagen inden natarbejdets påbegyndelse. Installationsarbejder i portalbygningerne og på ramperne vil være dagsarbejde.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og kvalitetssikring / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de varer, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med demontering og installation af sammenlignelige varer og under lignende forhold.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det skal bemærkes, at de i tilbudslisten anførte poster vedr. tillægsydelser alene er et skøn over forbruget og at ordregiver ikke forpligter sig til at købe ind på disse poster.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit;

— Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”,

— Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”,

— Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

1) Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren;

2) Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren;

3) Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens:

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

2) omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 4.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C.

Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig solidarisk hæftelse over for ordregiver ved rammeaftalen underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

Ansøgeren kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravene ved at fremlægge årsrapport for de seneste 3 disponible regnskabsår eller ved fremlæggelse af revisorerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) en omsætning på mindst 24 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens udførelse af tjenesteydelser, der er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ” For så vidt angår tjenesteydelser".

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

Kun referencer, der vedrører installationsarbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor.

Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hvis ansøger baserer sin tekniske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger ikke selv har relevante referencer, kan ansøger basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underentreprenør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders tekniske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal vedlægges som en del af ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underentreprenør (se ESPD’et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som ordregiver med henblik på at verificere det i det fælles europæiske udbudsdokument angivne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst en reference, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) og som har været udført inden for de seneste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Det skal endvidere bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet ”beskrivelse” i ESPD’et del IV afsnit C, eller ved fremlæggelse af en referenceliste, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst én reference, som er sammenlignelige med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse.

Følgende bør angives:

— Udførlig beskrivelse af referencerne. Herunder hvor store tavler (fysisk og kapacitet), der blev installeret under referancen,

— Om ansøger deltog sammen med andre selskaber i referencerne, og hvilken rolle ansøger havde,

— Kontraktsum,

— Ordregiver,

— Dato/periode for udførelse.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Installatøren pålægges at stille en sikkerhed svarende til 10% af hele kontraktsummen senest 8 dage efter kontrakten er underskrevet. Beløbet er til sikkerhed for eventuelle mangler ved installatørens arbejde. Sikkerheden nedskrives til 2% efter 1 år efter samtlige installationer under kontrakten er foretaget, og ophører helt 5 år efter samtlige installationer under kontrakten er foretaget. Se kontrakten.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der kan fastsættes tidsfrister for demontage, installation og/eller SAT under kontrakten. Hvis en tidsfrist overskrides, kan der kræves en konventionalbod fra installatøren. Denne udgør 5 000 DKK pr. kalenderdag (for hver delfrist der er fastsat) og kan ikke overstige 15% af den samlede kontraktsum.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Det kræver en særlig autorisation, jf. lov nr. 401 af 28.4.2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, med de ændringer, der følger af § 44 i lov nr. 525 af 29.4.2015 og § 34 i lov nr. 61 af 30.1.2018.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se kontrakten.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk, at kravet om at oplyse medarbejdere først er aktuelt i forbindelse med afgivelse af tilbud og ikke ved prækvalifikation.

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 22.10.2019.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Prækvalificerede deltagere vil få mulighed for at besigtige de pgl. lokationer. Yderligere info findes i udbudsbetingelser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2019