Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 465204-2021

15/09/2021    S179

България-Пазарджик: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2021/S 179-465204

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пазарджик
Национален регистрационен номер: 000351736
Пощенски адрес: бул. България № 2
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Пощенски код: 4400
Държава: България
Лице за контакт: Мария Ангелиева
Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
Телефон: +359 34402258
Факс: +359 34442495
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pazardzhik.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

II.1.2)Основен CPV код
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

На територията на град Пазарджик. Приютът за лица ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 55155.503.1481 в УПИ І-1481, Социални дейности, в кв. 413 „б“, гр. Пазарджик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 7
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект "Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик" - договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013.

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 224-549800

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 99-ЗОП-67
Наименование:

„Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПАЗАРДЖИК ЕАД
Национален регистрационен номер: 822114822
Пощенски адрес: ул. Есперанто № 6
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Пощенски код: 4400
Държава: България
Електронна поща: zavodski_18@abv.bg
Телефон: +359 899999777
Факс: +359 34443909
Интернет адрес: http://zavodski.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 740 040.20 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно Част Шеста, Глава Двадесет и седма,, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

На територията на град Пазарджик. Приютът за лица ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 55155.503.1481 в УПИ І-1481, Социални дейности, в кв. 413 „б“, гр. Пазарджик.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 7
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 740 040.20 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПАЗАРДЖИК ЕАД
Национален регистрационен номер: 822114822
Пощенски адрес: ул. Есперанто № 6
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Пощенски код: 4400
Държава: България
Електронна поща: zavodski_18@abv.bg
Телефон: +359 899999777
Факс: +359 34443909
Интернет адрес: http://zavodski.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с цел изпълнение на договора за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”, приема да промени като добави текст под линия на страница първа на Договор № 99-ЗОП-67/30.10.2020 г., със следното съдържание: “Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” – договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 62 от Договор № 99-ЗОП-67/30.10.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”, се сключи Допълнително споразумение № 1.Възложителят е установил, че е допусната техническа грешка с неразписването на задължителен проектен текст. Настоящото изменение се смята за несъществено, тъй като не променя съществено характера на първоначално сключения договор.Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени и валидни.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 740 040.20 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 740 040.20 BGN