Servizi - 465212-2019

03/10/2019    S191    Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

2019/S 191-465212

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Wilczy Dół 5
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice postale: 02-798
Paese: Polonia
Persona di contatto: Piotr Siwek
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Tel.: +48 226554677

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metro.waw.pl

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty

Numero di riferimento: WP.25.00092.2019.S.P.PISI
II.1.2)Codice CPV principale
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022 - na warunkach wskazanych w specyfikacji technicznej oraz jej załącznikach, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022 - na warunkach wskazanych w specyfikacji technicznej oraz jej załącznikach, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Łączna cena części zamiennych / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Skrócenie czasu przystąpienia do naprawy / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 126-309497
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 13) ppkt a) – c), pkt 14) – 23) ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14), jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego przesłanki określone w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a) – c) i 14 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— pkt 11.2.1. lit.a) – 11.2.1. lit. b) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a) – c), 14 i 21 ustawy Pzp,

— pkt 11.2.1. lit.c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.1. i 11.4.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.2.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11.3.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: Postępu 17
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 27.3. - 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/09/2019