Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465247-2021

15/09/2021    S179

Polska-Łódź: Meble biurowe

2021/S 179-465247

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sochala
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354290
Faks: +48 426354305
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie meblowe dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego

Numer referencyjny: 21/DIR/UŁ/2021
II.1.2)Główny kod CPV
39130000 Meble biurowe - UB01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy . ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie meblowe w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe - UB01
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie meblowe - biurowe , szafy, regały , łóżka dla CSK UŁ .

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wypsażenie meblowe dla CSL - fotele

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie meblowe - krzesła , siedziska , fotele

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021