Fournitures - 465247-2021

15/09/2021    S179

Polska-Łódź: Meble biurowe

2021/S 179-465247

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sochala
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354290
Faks: +48 426354305
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie meblowe dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego

Numer referencyjny: 21/DIR/UŁ/2021
II.1.2)Główny kod CPV
39130000 Meble biurowe - UB01
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy . ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie meblowe w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe - UB01
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie meblowe - biurowe , szafy, regały , łóżka dla CSK UŁ .

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wypsażenie meblowe dla CSL - fotele

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie meblowe - krzesła , siedziska , fotele

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021