Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465255-2021

15/09/2021    S179

Rumänien-București: Informations- und Werbeerzeugnisse

2021/S 179-465255

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Nationale Identifikationsnummer: 16335444
Postanschrift: Strada: Libertăţii, nr. 12
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040129
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Victor Giucă
E-Mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mmediu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127520
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare materiale informative si promoționale în cadrul proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009

Referenznummer der Bekanntmachung: 768/120009/23.08.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare materiale informative si promoționale în cadrul proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009

• usb - 350 buc

• pix - 350 buc

• calendar - 300 buc

• roll-up - 20 buc

• autocolante - 500 buc

• brosura - 350 buc

• afise - 150 buc

• ecuson - 400 buc

• mape - 350 buc

• notes - 350 buc

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 91 220.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22816100 Notizblöcke
30192121 Kugelschreiber
30192800 Selbstklebende Etiketten
30199500 Stehordner, Posteingangskästen, Magazine und ähnliche Artikel
30199792 Kalender
35123400 Zugangskarten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor din B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

548/5000

Furnizare materiale informative si promoționale în cadrul proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009

• usb - 350 buc

• pix - 350 buc

• calendar - 300 buc

• roll-up - 20 buc

• autocolante - 500 buc

• brosura - 350 buc

• afise - 150 buc

• ecuson - 400 buc

• mape - 350 buc

• notes - 350 buc

Toate materialele tipărite vor fi personalizate cu identitatea vizuală a Programului Operațional Infrastructură Mare și în conformitate cu regulile din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009 (contract de finantare nr. 238/11.03.2019)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009 (contract de finantare nr. 238/11.03.2019) este implementat de Ministerul Medi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1:

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

– se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Notă:

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de către toți membrii asocierii.

La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta următoarele documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE :

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conduceresau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celorce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2:

Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire și derulare aprocedurii, completată în conformitate cu FORMULARUL nr.1.

Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat).

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Barna TÁNCZOS – Ministru, Corvin NEDELCU – Secretar General, Győző-István BÁRCZI - Secretar General Adjunct, Teodor DULCEATĂ – Secretar General Adjunct, Robert Eugen SZÉP – Secretar de Stat, Cristian ALEXE – Director, Alina Constantin – Director Adjunct, Marisanda PIRÎIANU – Director, Dinu Octavian NICOLESCU – Director, Mihaela CLAPAN – Director, Doina Cioacă – Manager proiect, Daniela DRĂCEA – Director, Marius COJOACA - Sef Serviciu, Victor Giucă (expert achiziții publice proiect), Denisa Mihaela Balint – Consilier Juridic (Expert juridic în proiect), Gabriel Jitaru (Responsabil IT), Măriuca Diana Motei (expert comunicare proiect), Liliana Vârtopeanu (expert tehnic proiect), Adriana Ivănuș (expert tehnic proiect), Nela Miaută (expert tehnic proiect), Daniela Mazîlu (expert financiar proiect), Petru Sorin Oprea (expert tehnic proiect), Ștefan Pasmangiu (expert tehnic proiect), Simona CAMBER – Consilier, Cristina Antoaneta STOICA – Consilier, Mircea STOIANESCU – Consilier..

Ofertantul nu are voie să aibă drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusive să nu se afle în relații comerciale, cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Dacă există incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente.

În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare, se solicit documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realizeze activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate îndeplinirea cerinței:

- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerința nr. 1 Cerințe privind experiența similară:Ofertantul trebuie să facă dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani, produse similare, cu o valoare cumulată de minimum 91.200,00 lei fără TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Proportia de subcontractareOperatorilor economici li se solicită precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantilor li se impune/solicită să demonstreze experiența în derularea unor contracte de furnizare similare ca domeniu și complexitate, în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, în valoare de minimum 91.220 lei fără TVA, prin unul sau mai multe contracte.în cazul unei asocieri, cerința privind nivelul minim al experienței similare se consideră îndeplinită la nivelul asocierii.La nivelul DUAE trebuie precizate: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau produsele livrate pentru care ofertantul a fost responsabil, dacă este cazul.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea îndeplinirii cerinței de calificare referitoare la capacitatea tehnică se face prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul), în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.Se solicita tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, daca este cazul.

Operatorilor economici li se solicită precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică). DUAE se accesează și se completează în SEAP.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant.

Documentele redactate în altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Daca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea incărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri, în vederea departajării ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Achizitii
Postanschrift: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 040129
Land: Rumänien
E-Mail: tiberia.rus@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Internet-Adresse: www.mmediu.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021