Fournitures - 465271-2021

15/09/2021    S179

България-София: Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

2021/S 179-465271

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Национален регистрационен номер: 175905727
Пощенски адрес: ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ, бл. 25А
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Galia Mladenova Angelova
Електронна поща: galia@lml.bas.bg
Телефон: +359 29796611
Факс: +359 28707273
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.iict.bas.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26845
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/159440
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/159440
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ за нуждите на Център за върхови постижения – ИИКТ-БАН ”

II.1.2)Основен CPV код
48517000 Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ за нуждите на Център за върхови постижения – ИИКТ-БАН ” Включва закупуване на 3 РАЗЛИЧНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТА за нуждите на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН. Доставката е разделена на 3 обпозиции:

Обособена позиция 1: “Доставка на софтуер за свързване на 8 сървъра с голям обем памет като една SMP (symmetrical multiprocessing) машина ”.

Обособена позиция 2: “Доставка на софтуер за математически изчисления“.

Обособена позиция 3: “Доставка на софтуер за оптимизация и отстраняване на грешки при разработка на приложения с висока степен на паралелизъм“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 352 151.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

“Доставка на софтуер за свързване на 8 сървъра с голям обем памет като една SMP (symmetrical multiprocessing) машина ”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48517000 Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ул. акад. Георги Бончев, бл. 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът  на поръчкара включва “Доставка на софтуер за свързване на 8 сървъра с голям обем памет като една SMP (symmetrical multiprocessing) машина ”.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

“Доставка на софтуер приложен софтуер за математически изчисления"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48460000 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ул. акад. Георги Бончев, бл. 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция включва “Доставка на софтуер приложен софтуер за математически изчисления"

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 64 565.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

“Доставка на софтуер за оптимизация и отстраняване на грешки при разработка на приложения с висока степен на паралелизъм

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48987000 Софтуерни пакети за отстраняване на грешки (дебъгване)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ул. акад. Георги Бончев, бл. 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на позицията включва “Доставка на софтуер за оптимизация и отстраняване на грешки при разработка на приложения с висока степен на паралелизъм

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 162 586.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на софтуерни продукти, изчислен на база годишните обороти на участника в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която участникът кандидатства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на общият оборот, съответно на минималният оборот в областта на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съответната обособена позиция, за която се участва.

Участникът следва да предостави информация в Част ІV, Раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП

Общият оборот реализиран от участника за последните три години и Част ІV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП за оборота на участника за последните три години реализиран от дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, съответно, обособената позиция, за която участникът кандидатства, считано от датата на подаване на офертата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за която кандидата участва, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Сходни дейности с предмета на поръчката: доставка на софтуер с параметри идентични или сходни с предмета на поръчката.

Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в

посочения по-горе период.

2. Участникът следва да притежава система за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001: 2015 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, както следва:

- минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка. Сходни дейности с предмета и обема на поръчката:

• доставка на софтуерни продукти.

Доказателствата се отнасят за съответната обособена позиция, за която участникът

участва.

2. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.

Данните се представят чрез попълване на информацията в предвидената част на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Участникът следва да предостави информацията в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за

изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се

представя в една от следните форми, по избор на участника:

• банкова гаранция в полза на ИИКТ-БАН;

• парична сума, вносима по сметка на ИИКТ-БАН, IBAN: BG19SOMB 9130 33 40738700, BIC:

SOMBBGSF;

• застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от

застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като

трето ползващо лице по тази застраховка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/10/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 10/04/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/10/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 196 и следващите от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021