Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465271-2021

15/09/2021    S179

България-София: Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)

2021/S 179-465271

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Национален регистрационен номер: 175905727
Пощенски адрес: ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ, бл. 25А
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Galia Mladenova Angelova
Електронна поща: galia@lml.bas.bg
Телефон: +359 29796611
Факс: +359 28707273
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.iict.bas.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26845
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/159440
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/159440
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ за нуждите на Център за върхови постижения – ИИКТ-БАН ”

II.1.2)Основен CPV код
48517000 Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ за нуждите на Център за върхови постижения – ИИКТ-БАН ” Включва закупуване на 3 РАЗЛИЧНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТА за нуждите на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН. Доставката е разделена на 3 обпозиции:

Обособена позиция 1: “Доставка на софтуер за свързване на 8 сървъра с голям обем памет като една SMP (symmetrical multiprocessing) машина ”.

Обособена позиция 2: “Доставка на софтуер за математически изчисления“.

Обособена позиция 3: “Доставка на софтуер за оптимизация и отстраняване на грешки при разработка на приложения с висока степен на паралелизъм“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 352 151.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

“Доставка на софтуер за свързване на 8 сървъра с голям обем памет като една SMP (symmetrical multiprocessing) машина ”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48517000 Софтуерни пакети за информационни технологии (ИТ)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ул. акад. Георги Бончев, бл. 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът  на поръчкара включва “Доставка на софтуер за свързване на 8 сървъра с голям обем памет като една SMP (symmetrical multiprocessing) машина ”.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

“Доставка на софтуер приложен софтуер за математически изчисления"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48460000 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ул. акад. Георги Бончев, бл. 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособената позиция включва “Доставка на софтуер приложен софтуер за математически изчисления"

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 64 565.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

“Доставка на софтуер за оптимизация и отстраняване на грешки при разработка на приложения с висока степен на паралелизъм

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48987000 Софтуерни пакети за отстраняване на грешки (дебъгване)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

ул. акад. Георги Бончев, бл. 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на позицията включва “Доставка на софтуер за оптимизация и отстраняване на грешки при разработка на приложения с висока степен на паралелизъм

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 162 586.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ ОП НОИР с бенефициент ИИКТ-БАН.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в областта на доставки на софтуерни продукти, изчислен на база годишните обороти на участника в размер на прогнозната стойност на съответната обособена позиция, за която участникът кандидатства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на общият оборот, съответно на минималният оборот в областта на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съответната обособена позиция, за която се участва.

Участникът следва да предостави информация в Част ІV, Раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП

Общият оборот реализиран от участника за последните три години и Част ІV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП за оборота на участника за последните три години реализиран от дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, съответно, обособената позиция, за която участникът кандидатства, считано от датата на подаване на офертата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за която кандидата участва, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Сходни дейности с предмета на поръчката: доставка на софтуер с параметри идентични или сходни с предмета на поръчката.

Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в

посочения по-горе период.

2. Участникът следва да притежава система за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001: 2015 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, както следва:

- минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка. Сходни дейности с предмета и обема на поръчката:

• доставка на софтуерни продукти.

Доказателствата се отнасят за съответната обособена позиция, за която участникът

участва.

2. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.

Данните се представят чрез попълване на информацията в предвидената част на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Участникът следва да предостави информацията в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за

изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се

представя в една от следните форми, по избор на участника:

• банкова гаранция в полза на ИИКТ-БАН;

• парична сума, вносима по сметка на ИИКТ-БАН, IBAN: BG19SOMB 9130 33 40738700, BIC:

SOMBBGSF;

• застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от

застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като

трето ползващо лице по тази застраховка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/10/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 10/04/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/10/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 196 и следващите от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021