Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465277-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Łódź: Équipements médicaux

2021/S 179-465277

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Adresse postale: ul. Pabianicka 62
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 93-513
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dział Zamówień Publicznych
Courriel: przetargi@kopernik.lodz.pl
Téléphone: +48 426895910
Fax: +48 426895409
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa zestawu do zaopatrzenia tętniaka piersiowo – brzusznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Numéro de référence: EZ.28.43.2021
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do zaopatrzenia tętniaka piersiowo – brzusznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

Przedmiotowa dostawa finansowana jest ze środków własnych Zamawiającego.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.4)Description des prestations:

Zestaw do zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego oparty na stentgrafcie stalowym i nitinolowym zbudowany w zależności od potrzeby z: otworów , wycięć i lub rękawków dopasowanych do tętnic docelowych. Stengraft budowany na zamówienie lub występujący w wersji standardowej z rękawkami.Stentgrafty o dużej sile radialnej do zaopatrzenia tętniaków piersiowo -brzusznych.Stentgraft z rękawkami i otworami

1. Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .2.Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami aorty na poziomie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej.3. Posiada 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.4. Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne dla stentgraftu stalowego : AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację.5. System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia.6. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny system podający wyposażony w cięgna zabezpieczające

i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym.7. W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych Zamawiający będzie wymagał dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami w ciągu 24 godzin.8. Możliwość dostarczenia stentgraftu wykonanego na zamówienie o mniejszym profilu zbudowanego na bazie stentu nitinolowego.9. Zamawiający wymaga dostarczenia całego dodatkowego osprzętu niezbędnego do przeprowadzenia implantacji (szt. 56)

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Państwa dane osob.przetw.są w związ.z prowadz.postęp.o udziel.zam.publ. i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezbędne dla zapew.prawidł.,przejrzystego i zgodn.z prawem przeb.postęp.w tym w celu uzyskania podmiot.środ.dowod.związanym z prowadz.postęp.o udziel. zam. W razie niepodania żądanego zakresu danych osob.możliwe jest odrzucenie złożonej oferty.

/Podst.prawną stan.przepisy art.6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art.10 RODO w związku przep. określonymi w art.124 ustawy z dania 11 września 2019r. Prawo zamówień publ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: CZAS REALIZACJI DOSTAWY / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: CZAS REALIZACJI REKLAMACJI / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: TERMIN WAŻNOŚCI / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wadium w wysokości: 80 000,00 zł.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale XIV pkt 1 (za wyjątkiem dokumentu „JEDZ”), aktualne na dzień złożenia Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, które stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ z uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie trwania postępowania zmian. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Szczegółowe postanowienia zawiera rozdział XXVI SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/10/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/10/2021
Heure locale: 11:00
Lieu:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych pokój 979.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art.108 ust. 1 uPZP. Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art.108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje. W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPDdalej:„JEDZ”) W zakresie kryterium kwalifikacji określonych Rozdziale XII SWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcjiα części IV formularza jednolitego dokumentu.

Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: Informacji z KRK sporządzonej nie wcześniej niż 6 m. przed jej złożeniem. W zakresie: art.108ust.1pkt1i2 ustawy z dnia11.09.2019r.–Pzp,art.108ust.1pkt4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108ust.1pkt5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U.z2020r.poz.1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art.108ust.1pkt3 ustawy, art.108ust.1pkt4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art.108ust.1pkt5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art.108ust.1pkt6 ustawy. Pozostałe wymagania zgodnie z rozdziałem XIV SWZ.

Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych:Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych i ocenianych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

W przypadku gdyby któryś z parametrów nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/ dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru. OŚWIADCZENIE O WYROBACH MEDYCZNYCH. W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą - wykaz zgodnie z rozdziałem XXSWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP oraz poczty elektronicznej na adres:przetargi@kopernik.lodz.pl Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w Rozdz.XVISWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021