Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465289-2021

15/09/2021    S179

Polen-Stargard: Lastenträger

2021/S 179-465289

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Nationale Identifikationsnummer: 810539491
Postanschrift: Wojska Polskiego 119
Ort: Stargard
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 73-110
Land: Polen
E-Mail: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
Telefon: +48 915771832
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/zsstargard
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zakup zestawu samochodowego do załadunku i przewozu drewna dłużycowego”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.270.2.24.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144750 Lastenträger
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego na swój koszt, nowego zestawu samochodowego do załadunku i przewozu drewna dłużycowego.

W skład zestawu muszą wchodzić:

Ciągnik siodłowy z zainstalowanym żurawiem leśnym do załadunku i rozładunku drewna dłużycowego

Naczepa siodłowa do przewozu drewna dłużycowego sprzęgana z ciągnikiem siodłowym.

Żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną pojazdu

3.2. Szczegółowe warunki techniczne, wymogi ogólne dotyczące zamawianego zestawu

zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ. Warunki wykonania zamówienia zawiera

również załącznik nr 5 do SWZ- projekt umowy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oferowany zestaw, o którym mowa w pkt 3.1. musi spełniać:

a) Wymagania i warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz, 450 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi.

b) Posiadać homologację umożliwiającą dopuszczenie zestawu transportowego do ruchu na obszarze Unii Europejskiej,

c) Posiadać pozytywny wynik badań odbiorczych w odniesieniu do żurawia hydraulicznego zainstalowanego na pojeździe przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego,

d) Spełniać wymogi ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 459/2012z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) w zakresie emisji spalin,

e) Posiadać instrukcje obsługi zestawu (pojazd, żuraw, naczepa) w języku polskim oraz wymagane prawem dokumenty umożliwiające jego rejestrację: faktura, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, zaświadczenie UDT, oświadczenie o uiszczeniu opłaty podatku akcyzowego oraz dokonanie prób montażowych.

f) Wszystkie koszty związane z realizacją punktu 3.3. e) ponosi Wykonawca.

3.4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r.

3.5. Ilość zamawianego sprzętu- jeden kompletny zestaw samochodowy do załadunku i przewozu drewna dłużycowego: Ciągnik siodłowy z zainstalowanym żurawiem leśnym do załadunku i rozładunku drewna dłużycowego; Naczepa siodłowa do przewozu drewna dłużycowego sprzęgana z ciągnikiem siodłowym; Żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną pojazdu

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 320
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 2 dostawy nowych pojazdów do transportu i załadunku drewna o parametrach nie niższych niż opisane w Szczegółowych warunkach technicznych, stanowiących zał. nr 3 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/10/2021
Ortszeit: 10:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021