Fournitures - 465313-2021

15/09/2021    S179

Polska-Ciechocinek: Mięso

2021/S 179-465313

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku
Miejscowość: Ciechocinek
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Zdunowska
E-mail: d.zdunowska@22wszur.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.22wszur.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.22wszur.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa mięsa i wędlin

Numer referencyjny: 7/2021
II.1.2)Główny kod CPV
15110000 Mięso
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku w asortymencie i ilościach wskazanych w dokumentach zamówienia umieszczonych na stronie prowadzonego postępowania

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15131130 Wędliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku:

1 Karkówka b/k - 1710 kg

2 Schab b/k mięso - 8000kg

3 Łopatka b/k - 500 kg

5 Szynka wp. bez kości -2200 kg

6 Wołowina b/k pieczeniowa z łopatki 620 kg

7 Wołowina z/k antrykot - 415 kg

8 Cielęcina górka - 15 kg

9 Golonka wp. - 630 kg

10. nogi wp. - 480 kg

11 Żeberka - 1000 kg

12 Ozory wieprzowe 500kg

13 Słonina - 500 kg

14 Smalec kostka - 1000 kg

15 Szynka wieprzowa gotowana- 1600 kg

16 Szynka pieczona - 500 kg

17 Szynka wiejska - 400 kg

18. schab w przyprawach - 400 kg

19. baleron - 600 kg

20.Szynka konserwowa - 1800 kg

21.Polędwica sopocka - 1200 kg

22.Kiełbasa krakowska sucha w naturalnej osłonce - 350kg

23.Kiełbasa żywiecka a naturalnej osłonce - 300kg

24 Kiełbasa szynkowa -1800kg

25 Kiełbasa parówkowa podwędzana -2400kg

26 Kiełbasa biała - 1200kg

27 Kiełbasa biała extra - 300kg

28 Parówki cielęce cienkie - 500kg

29 Ogonówka - 750kg

30 Szynka cygańska - 850kg

31 Kiełbasa podlaska - 2300kg

32 Wędzonka krotoszyńska surowa - 1000kg

33 Kabanosy - 200kg

34 Kiełbasa jałowcowa - 350kg

35 Salceson czarny - 150kg

36 Pasztetowa wędzona - 125kg

37 Kaszanka jęczmienna - 45kg

38 Boczek wędzony surowy 1400kg

39 Boczek surowy 620kg

40 Kości od schabu 3000kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W przypadku niewyczerpania w całości środków wynikających z zawartej Umowy, w okresie jej obowiązywania Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania wszystkich środków, nie dłużej jednak niż dwa miesiące od dnia zakończenia jej obowiązywania. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile zamawiający złoży przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym będzie odbywała się w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy, jeżeli wykaże że posiada koncesję, zezwolenie, licencje w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności:

aktualną decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1753), lub właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2021) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730, z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

wykonawca musi przestawić dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500.000zł

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

określone w dokumentach zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na fakt, ze środków finansowych na realizacje tej części zamówienia z poprzedniej umowy wystarczy na około 3 tygodnie. Jest to sytuacja, której wcześniej nie można było przewiedzieć albowiem została zawarta umowa na dostawę mięsa i wędlin z terminem ważności 31.12.2021r. Przy takim założeniu Zamawiający wszczynając postępowanie w miesiącu wrzesień mógłby prowadzić procedurę unijną w normalnym trybie i zawrzeć umowy od 01.01.2022r . Z uwagi na fakt, ze w miedzy czasie zwiększono liczbę kuracjuszy aniżeli zaplanowanych na dzień podpisania obecnej umowy środki finansowe z umowy zostaną wkrótce wyczerpane.

W związku z powyższym zachodzi przesłanka ustawy umożliwiająca skrócenie terminu składania ofert. krótszy termin składania ofert umożliwi jak najszybsze zakończenie postępowania i zawarcie umowy. Nie wpłynie jednocześnie na ograniczenie konkurencji

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

www.miniportal.gov.pl.

otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

w postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 12.000zł

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021