Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 465319-2021

15/09/2021    S179

Finland-Tampere: Vloeibaar petroleumgas (lpg)

2021/S 179-465319

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: Hatanpään valtatie 30
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: 33541
Land: Finland
E-mail: purchase1.fdflogcom@mil.fi
Telefoon: +358 299800
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=364333&tpk=b83f56f5-5643-45f3-b428-48e9ed3b14be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=364333&tpk=b83f56f5-5643-45f3-b428-48e9ed3b14be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nestekaasun hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09133000 Vloeibaar petroleumgas (lpg)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohde on säiliötoimituksena nestekaasu, jonka vuosikulutusarvio on n. 200 000 kg. Arvio ei sido hankintayksikköä hankkimaan kyseistä määrää nestekaasua vuositasolla, vaan todellisen kulutuksen mukaan. Hankinnan kokonaiskulutusarvio sopimuskaudella on 800 000 kg.

Nestekaasusäiliö on tilavuudeltaan noin 30 m3. Valitun toimittajan tulee varustaa nestekaasusäiliön nestepinta kaukovalvonnalla.

Nestekaasun täyttötoimitukset tulee toimittaa muuna kuin arkisin klo 6 -16 välisenä aikana.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D1 Etelä-Savo
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mikkeli

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on nestekaasu (propaani) säiliötäyttönä n. 30 m3 säiliöön, vuosikulutusarvio 200 000 kg. Arvio ei sido hankintayksikköä, käyttö todellisen kulutuksen mukaan. Kulutus ei jakaannu tasaisesti kuukausittain vaan vaihtelee. Hankinnasta solmitaan hankintasopimus neljäksi (4) vuodeksi. Sopimuskausi alustavan arvion mukaan 1.10.2021- 30.09.2025. Ostotilaukset tehdään kalenterivuosittain.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Hankinta liittyy laajempaan kokonaisuuteen ja koko hankinnan aikataulusta johtuvasta syystä hankinnassa käytetään nopeutettua menettelyä.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/10/2021
Plaatselijke tijd: 08:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021