Υπηρεσίες - 465350-2020

05/10/2020    S193

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET), παρακολούθηση αποφοίτων και ευελιξία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

2020/S 193-465350

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.E.3 — VET, Apprenticeships and Adult Learning
Ταχ. διεύθυνση: Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EMPL-VT-2019-007@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7283
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET), παρακολούθηση αποφοίτων και ευελιξία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Αριθμός αναφοράς: EMPL/2020/OP/0014
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79900000 Διάφορες επιχειρηματικές και συναφείς υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να αποκτηθούν οι υπηρεσίες ενός εργολάβου για την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή της επερχόμενης σύστασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως την εφαρμογή του ενημερωμένου πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET) με ειδική εστίαση στην παρακολούθηση αποφοίτων, υποστηρίζοντας την αρχή ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να είναι ευέλικτη και σχεδιασμένη κατά ενότητες, καθώς και να διερευνά τη σκοπιμότητα ανάπτυξης βασικών επαγγελματικών προφίλ της ΕΕ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 160 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79900000 Διάφορες επιχειρηματικές και συναφείς υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο κύριος τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στην προσφορά.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:

(i) παροχή υποστήριξης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Σύσταση EQAVET και η επακόλουθη εξέλιξή της): διεξαγωγή της έρευνας EQAVET και προσαρμογή της σύμφωνα με την εξέλιξη του πλαισίου EQAVET, διάδοση πληροφοριών σχετικά με το EQAVET και το έργο του δικτύου (π.χ. μέσω ειδικού ενημερωτικού δελτίου και του ιστότοπου), διοργάνωση συναντήσεων του δικτύου EQAVET,

(ii) παροχή υποστήριξης για την εφαρμογή των δεικτών EQAVET ειδικά για την παρακολούθηση αποφοίτων και για την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την παρακολούθηση αποφοίτων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

(iii) υποστήριξη στην εφαρμογή της αρχής ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να είναι ευέλικτη και σχεδιασμένη κατά ενότητες,

(iv) τελειοποίηση της ιδέας και διερεύνηση της τεχνικής σκοπιμότητας της ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Βασικών Επαγγελματικών Προφίλ διεξάγοντας δευτερογενή στατιστική ανάλυση και ανάλυση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών, οργάνων και εργαλείων αναφοράς και των υποκείμενων τεχνολογικών συνθηκών και διερεύνηση της πιθανής χρήσης της σε διάφορους τομείς προτεραιότητας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 160 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα Erasmus +.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/11/2020
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/11/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/09/2020