Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465363-2021

15/09/2021    S179

Polen-Danzig: Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung

2021/S 179-465363

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Morski Oddział Straży Granicznej
Postanschrift: ul. Oliwska 35
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-563
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jakub Jędrzejak
E-Mail: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl
Telefon: +48 585242250
Fax: +48 585242090
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych (2 sztuki)

Referenznummer der Bekanntmachung: 15/ZP/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34512000 Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) poduszkowców do działań patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamówienie jest podzielone na dwie części,

każda z części zamówienia obejmuje dostawę jednego (1) poduszkowca. Opis przedmiotu zamówienia jest identyczny dla obu części zamówienia.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektowanych postanowień umowy (zwanych dalej "projektem umowy"), stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji (dla obu części zamówienia mają zastosowanie te same projektowane postanowienia umowy).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych – część nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34512000 Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL6 Makroregion północny
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy poduszkowca: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte, ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy poduszkowca / Gewichtung: 15%
Qualitätskriterium - Name: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §19 ust. 1 projektu umowy / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji na kadłub i zamontowane na poduszkowcu wyposażenie / Gewichtung: 15%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zadeklarować krótszy niż wymieniony w pkt II.2.7) termin wykonania zamówienia. Termin podany w pkt II.2.7) jest nieprzekraczalnym terminem maksymalnym.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych – część nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34512000 Schiffe und ähnliche Wasserfahrzeuge für die Personen- oder Güterbeförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL6 Makroregion północny
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy poduszkowca: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte, ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy poduszkowca / Gewichtung: 15%
Qualitätskriterium - Name: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §19 ust. 1 projektu umowy / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji na kadłub i zamontowane na poduszkowcu wyposażenie / Gewichtung: 15%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zadeklarować krótszy niż wymieniony w pkt II.2.7) termin wykonania zamówienia. Termin podany w pkt II.2.7) jest nieprzekraczalnym terminem maksymalnym.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwie dostawy poduszkowca o długości powyżej 10 metrów i wartości co najmniej 6 000 000,00 zł netto za każdy poduszkowiec.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu dotyczy obu części zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunku na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, zgodnie z treścią Specyfikacji.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług

w zakresie zmienionej jej wysokości mającej wpływ na treść złożonej przez Wykonawcę oferty;

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

- Jeżeli zmiany te (lit a-d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Pozostałe warunki podano w Specyfikacji.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 09:15
Ort:

Strona internetowa: https://portal.smartpzp.pl/mosg

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze odwróconej, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

2. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną ofertową (przedmiotowy środek dowodowy), której treść określa pkt 2.2. Specyfikacji

3. Do oferty nie należy dołączać oświadczenia JEDZ - Zamawiający wezwie do złożenia JEDZ tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wzór JEDZ - zał. nr 3 do Specyfikacji.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot udostępniający zasoby musi w całości spełniać warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich udostępnienia. Wzór zobowiązania - zał. nr 4 do Specyfikacji.

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem 5 Specyfikacji. Wadium wynosi 100.000,00 dla każdej z części zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia odwołań znajdują się w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021