Услуги - 465366-2019

04/10/2019    S192

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Техническа помощ за подпомагане на изпълнението на проект М1 относно рехабилитиране на пътищата в Малави

2019/S 192-465366

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 164-401675)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: eib-cpcm-procurement@eib.org

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническа помощ за подпомагане на изпълнението на проект М1 относно рехабилитиране на пътищата в Малави

Референтен номер: AA-001065-001
II.1.2)Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на техническата помощ ще бъде да подкрепи пътния орган на Малави за ефективно и ефикасно изпълнение на проект М1 за рехабилитиране на пътищата и подсилване на капацитета за управление и изпълнение на проекта от пътния орган. Техническата помощ ще покрива следните области: обществена поръчка, управление на поръчка/иск, проектиране, екологично и социално управение, прилагане на механизъм за оплаквания и искове, пътна безопасност, комуникация и докладване, както и помощ в защита на половите аспекти.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/10/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 164-401675

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 07/10/2019
Местно време: 23:59
Да се чете:
Дата: 21/10/2019
Местно време: 23:59
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 09/10/2019
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 23/10/2019
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация: