Usługi - 465366-2019

04/10/2019    S192

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Pomoc techniczna w celu wsparcia wdrażania projektu w zakresie remontu drogi M1 w Malawi („Malawi M1 Road Rehabilitation Project”)

2019/S 192-465366

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 164-401675)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU00 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomoc techniczna w celu wsparcia wdrażania projektu w zakresie remontu drogi M1 w Malawi („Malawi M1 Road Rehabilitation Project”)

Numer referencyjny: AA-001065-001
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem pomocy technicznej będzie wsparcie organu zarządzającego drogami w Malawi w skutecznej i efektywnej realizacji projektu remontu drogi M1 oraz wzmocnienie zarządzania projektem i zdolności organu zarządzającego drogami do wdrażania projektu. Pomoc techniczna obejmie następujące obszary: zamówienia publiczne, zarządzanie umowami / wnioskami, projektowanie, zarządzanie środowiskowe i społeczne, stosowanie mechanizmu skarg i zażaleń, bezpieczeństwo ruchu drogowego, komunikacja i sprawozdawczość, a także pomoc w określaniu obszarów związanych z płcią).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 164-401675

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 23:59
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/10/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 23/10/2019
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: