Werken - 465366-2020

05/10/2020    S193

Duitsland-Voerde: Schilderen van gebouwen

2020/S 193-465366

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Voerde (Niederrhein), FD 6.3 – Zentrale Vergabe
Postadres: Rathausplatz 20
Plaats: Voerde
NUTS-code: DEA1F Wesel
Postcode: 46562
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@voerde.de
Telefoon: +49 285580404/414
Fax: +49 28559690106
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.voerde.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-VOERDE-2020-0056
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-VOERDE-2020-0056
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Malerarbeiten Sanierung Comenius Gesamtschule in Voerde

Referentienummer: S-VOERDE-2020-0056
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442110 Schilderen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Malerabeiten im Rahmen der Sanierung der Comeniusgesamtschule in Voerde.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1F Wesel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Voerde (Ndrrh.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— ca. 11 000 m2 Wandfläche;

— ca. 4 000 m2 Deckenfläche;

— ca. 700 m2 Bodenbeschichtung;

— ca. 125 Türzargen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/01/2021
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nachweise gem. & 6a EU VOB/A Nr. 1

Nachweis zur Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung durch Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der Handwerksrolle

s. hierzu Dokument 124 (Eigenerklärung zur Eignung) oder Eintragung in ein PQ-Register unter Benennung der Registrierungsnummer

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nachweis gem. § 6a EU VOB/A Nr. 2 der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit:

s. hierzu Dokument 124 (Eigenerklärung zur Eignung) oder Eintragung in ein PQ-Register unter Benennung der Registrierungsnummer.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nachweise gem. § 6a EU VOB/A Nr. 3 der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit

s. hierzu Dokument 124 (Eigenerklärung zur Eignung) oder Eintragung in ein PQ-Register unter Benennung der Registrierungsnummer.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Stadt Voerde (Niederrhein), FD 6.3 – Zentrale Vergabe – Rathausplatz 20, 46562 Voerde D

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter sind nicht zugelassen (§ 14 EU Abs. 1 VOB/A).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln-nrw.de
Telefoon: +49 2211473045
Fax: +49 22111472889
Internetadres: http://www.brd.nrw.de
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ein zulässiger Nachprüfungsantrag bei der unter VI.4.1) genannten Vergabekammer kann allenfalls bis zur wirksamen Zuschlagserteilung gestellt werden.

Eine wirksame Zuschlagserteilung ist erst möglich, wenn der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, in Textform informiert hat und seit der Absendung der Information 15 Kalendertage (bei Versand per Telefax oder auf elektronischem Weg: 10 Kalendertage) vergangen sind.

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit

— der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergaberechtsvorschriften schon vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,

— Verstöße gegen Vergaberechtsvorschriften, die aufgrund dieser Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in IV.2.2) genannten Frist gerügt werden, oder

— Verstöße gegen Vergaberechtsvorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gerügt werden.

Teilt der Auftraggeber einem Bewerber oder Bieter mit, dass er einer Rüge nicht abhelfen will, so kann der betroffene Bewerber oder Bieter wegen dieser Rüge nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung einen zulässigen Nachprüfungsantrag stellen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln-nrw.de
Telefoon: +49 2211473045
Fax: +49 22111472889
Internetadres: http://www.brd.nrw.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/09/2020