Werken - 465366-2020

05/10/2020    S193

Duitsland-Voerde: Schilderen van gebouwen

2020/S 193-465366

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Voerde (Niederrhein), FD 6.3 – Zentrale Vergabe
Postadres: Rathausplatz 20
Plaats: Voerde
NUTS-code: DEA1F Wesel
Postcode: 46562
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@voerde.de
Telefoon: +49 285580404/414
Fax: +49 28559690106
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.voerde.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Malerarbeiten Sanierung Comenius Gesamtschule in Voerde

Referentienummer: S-VOERDE-2020-0056
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442110 Schilderen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1F Wesel
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/01/2021
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/09/2020