Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 465372-2021

Submission deadline has been amended by:  640674-2021
15/09/2021    S179

Czechia-Náchod: Diagnostic agents

2021/S 179-465372

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
National registration number: 26000202
Postal address: Purkyňova 446
Town: Náchod
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 54701
Country: Czechia
Contact person: Bc. Kateřina Svobodová
E-mail: svobodova.katerina@nemocnicenachod.cz
Telephone: +420 601160192
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocnicenachod.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Nemocnice
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s.“

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem této VZ je zajištění dodávek materiálu, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provedení požadovaných reportovaných testů prostřednictvím integrovaných biochemických a imunochemických analytických systémů a dále zajištění bezplatné výpůjčky analytických systémů včetně instalace a beplatného "full servisu" po celou dobu platnosti smluv. Přesné vymezení předmětu této VZ je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které tvoří její neoddělitelnou součást.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 220 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
33696000 Reagents and contrast media
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. a její laboratoře v Náchodě, Broumově, Jaroměři, Opočně a Rychnově nad Kněžnou.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této VZ je zajištění dodávek materiálu, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provedení požadovaných reportovaných testů prostřednictvím integrovaných biochemických a imunochemických analytických systémů a dále zajištění bezplatné výpůjčky analytických systémů včetně instalace a beplatného "full servisu" po celou dobu platnosti smluv. Přesné vymezení předmětu této VZ je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které tvoří její neoddělitelnou součást.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 220 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesní způsobilost splňuje dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ, který předloží následující doklady:

a) Dle § 77 odst. 1 ZZVZ předkládá dodavatel Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být vydán dříve, než v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují).

c) Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ předkládá dodavatel doklad o své odborné způsobilosti, a to povolení k distribuci výroby léčiv; v případě subjektu z jiného státu EU též potvrzením, že účastník splnil podmínku ohlašovací povinnosti dle § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb., vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, včetně uvedení registračního čísla dle § 29 zákona č. 268/2014 Sb,

d) doklad o registraci právnické nebo podnikající fyzické osoby Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako osoby provádějící servis zdravotnických prostředků, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, dle ust. § 64 odst. 2 zákona o ZP.

Podmínky jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Nutnost sledování pacientů vyžaduje, aby se technologie pro stanovení pro dlouhodobě sledované markery konjunkturálně neměnila. Na základě uvedeného je stanovena doba trvání v délce 96 měsíců od účinnosti smluv.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 08:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Veřejná zakázka bude hodnocena dle modelového příkladu, a to z důvodu, aby zadavatel zajistil účast v zadávacím řízení co nejširšímu okruhu potenciálních dodavatelů s ohledem na rozsah předmětu jejich plnění. Cílem zadavatele je získat nejvýhodnější nabídku požadovaného rozsahu předmětu plnění, s ohledem na efektivitu vynaložených finančních prostředků zadavatele.

Zadavatel stanovil pro účely hodnocení nabídek dle modelového příkladu maximální předpokládanou hodnotu ve výši 240 000 000,- Kč bez DPH.

Podrobný popis hodnocení dle modelového příkladu je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021