Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 465375-2023

01/08/2023    S146

Magyarország-Budapest: Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok

2023/S 146-465375

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Telefon: +36 302778274
Fax: +36 14596346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestikozmuvek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001126682023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001126682023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K22385_2 Munkagépekhez gumiabroncs beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001126682023
II.1.2)Fő CPV-kód
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

K22385_2 Munkagépekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag beszerzése és szállítása

VI.3) pont folytatása:

24) A részajánlattételi kizárásának indoka:

A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétellehetőségét és beszerzés megbontása mind gazdasági, mind műszaki szempontból észszerűtlen, mert az ezzel járó többletfeladatok, koordináció, pénzügyi költség és bevétel megosztás árfelhajtó hatású lenne.

25) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben az alábbiak kerültek rögzítésre: Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.

26) „A nyertes ajánlattevőként szerződő fél tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a szerződést, illetőleg a szerződés Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható részét jogosult (leányvállalatára) átruházni. Nyertes Ajánlattevő kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211.§ szerződésátruházásra vonatkozó szabályait.

Nyertes Ajánlattevő jelen szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján - előzetesen, kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen szerződés, illetőleg az Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható része átruházásához. Ajánlatkérő a szerződés, illetőleg a szerződés Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható része átruházása esetén a szerződésátruházás létrejöttéről nyertes Ajánlattevőt írásban (amely történhet e-mail útján is) értesíti. Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházás - a jelen pontban foglalt előzetes hozzájárulása alapján - a nyertes Ajánlattevő értesítésével válik hatályossá.”

27) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

28) FAKSZ: Tóth Gyöngyi (lajstromszám: 01436), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335).

29) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1098_Budapest_Ecseri_út_8-12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Munkagéphez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag beszerzése és szállítása 24 hónap időtartamra, 5 000 000 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A lehívási kötelezettségen felüli keretösszeg tekintetében a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén az Ajánlatkérőként szerződő fél felé semmilyen követeléssel nem élhet.

Várható teljes mennyiség az előző év fogyási adatai alapján a szerződéses időszakban: A gumiabroncsok várható összes mennyisége - tájékoztató jelleggel - a szerződés időtartama alatt: 100 db.

Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja, hogy a szerződés időtartam alatt várhatóan 20 db szállítás fog történni, az egy napon leadott átlagos rendelt mennyiség várhatóan 5 db termék, az egy napon leadott maximális mennyiség az 8 db terméket nem fogja meghaladni.

Az Ajánlattevőnek az általa leszállított termékekre az átadás-átvétel napjától számított 12 hónap jótállást kell vállalnia.

Nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező termékeket az Ajánlatkérő írásbeli egyedi megrendelései alapján köteles leszállítani minden termék esetében egységesen 60 munkanapon belül.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó áruk pontos leírását és a szállítás során ellátandó feladatokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő 1/a. számú melléklet -ártáblázat- és a műszaki leírás tartalmazza.

Az 1/a. sz. mellékletben - ártáblázat - az előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű, műszaki jellemzőjű terméket ajánlatkérő elfogadja.

Az Ajánlatkérő elvárása, hogy az Ajánlattevőnek az 1/a. mellékletben - ártáblázat - meg kell adnia valamennyi sor vonatkozásában - melyek nem kerültek áthúzással jelölésre - a megajánlott gumiabroncs méretét, gyártóját, típusát, gyártói cikkszámát vagy EAN kódot, terhelési indexet, sebesség indexet.

Ajánlatkérő elvárása, hogy az egyes termékeket (gumiabroncsokat) a gyári katalógusban elérhető, konkrét azonosítók/cikkszámok alapján kérjük beárazni. Amennyiben Ajánlattevő által megajánlott cikkszámú gumiabroncstól eltérő cikkszámú gumiabroncs kerülne leszállításra, abban az esetben Ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket (gumiabroncsot) elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia szükséges. Amennyiben az így „megajánlott” termékek (gumiabroncsok) funkciójuk és az azok ellátásához szükséges paramétereik tekintetében legalább az eredetileg megajánlott termékkel azonosak, vagy annál jobbak és ennek tényét a szerződött fél igazolja, a termék(ek) megrendelhetők lesznek a szerződésben foglaltakkal azonos vagy annál kedvezőbb áron.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható a Kbt. 133. § (1) bekezdés és a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja figyelembevételével Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával, a keretösszeg és az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett, a szerződéstervezetben rögzített keretösszeg eléréséig, de legfeljebb további 6 hónappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szempont szerint értékeli indokolás: az Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti: „Mindösszesen képzett érték (nettó HUF)”.

Ajánlatkérő a II.2.7. pontban "A teljesítés helye" alatt az alábbi kiegészítést teszi: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyen található 50.-es számú Központi alkatrész-raktár.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kr. 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 11. §-aiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló

meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.

Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (gumiabroncs szállítására (értékesítésére)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (gumiabroncs szállítására (értékesítésére)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább 2 000 000,- Ft értéket.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.

Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap alatt) befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap alatt) teljesített, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legalább 15 db új gumiabroncs szállítására (értékesítésére) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

A fenti referencia követelmény több szerződésből/referencia igazolásból teljesíthető.

Referencia szerződések tekintetében: Keretszerződésként vagy keretmegállapodásban történő szerződéskötés esetén az Ajánlatkérő a teljes keretszerződéses vagy a keretmegállapodás szerinti mennyiséget tekinti egy szerződésnek és nem az egyedi vagy közvetlen megrendeléseket, konzultációkat, verseny-újranyitásokat külön - külön. Azonban csak azon teljesítéseket fogadja el az Ajánlatkérő, amelyeket az adott keretszerződés/ vagy keretmegállapodás alapján az Ajánlattevő teljesített.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségekként késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettséget ír elő Ajánlatkérő, melynek részletszabályait és mértékét a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben határozta meg.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.

Ajánlatkérő a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a szerződést, illetőleg a szolgáltatás Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható részét jogosult (leányvállalatára) átruházni. Ajánlattevő kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211. § szerződésátruházásra vonatkozó szabályait.

Ajánlattevő jelen szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján - előzetesen, kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a szerződés, illetőleg a szolgáltatás Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható része átruházásához. Ajánlatkérő a szerződés, illetőleg a szolgáltatás Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható része átruházása esetén a szerződésátruházás létrejöttéről Ajánlattevőt írásban (amely történhet e-mail útján is) értesíti. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházás az Ajánlattevő értesítésével válik hatályossá.

Árindexálás: Az egységárak a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapig nem változhatnak, ettől eltérő számlázást az ajánlatkérő nem fogad el. Felek megállapodnak, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálya alatt jogosult legkorábban a szerződés hatályba lépését követő 12 hónap eltelte után, minden naptári évben legfeljebb egyszer írásban kezdeményezni az egységárak változtatását, amelynek mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző évre vonatkozó (előző 12 hónap: január 1. - december 31. közötti időszak) Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által ármódosítás kezdeményezés időpontját megelőző naptári évre összesített fogyasztói árindex (https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0002.html) mértékének 80%-át. A megemelkedett díjat első alkalommal a KSH fogyasztói árindex közzétételétől, de leghamarabb a díjemelési szándékról szóló értesítés érintett ajánlatkérő általi kézhezvételét és írásos visszaigazolását követő hónaptól, és legkésőbb tárgyév december 31-ig érvényesítheti. Amennyiben a díjemelést az adott évben elmulasztja, díjemelést csak a következő évtől érvényesíthet. Visszamenőleges vagy kumulált díjemelés azonban ebben az esetben sem érvényesíthető.

Amennyiben nyertes ajánlattevő kezdeményezi az egységárak fentiek szerinti változtatását, az egységárak aktualizálását köteles elvégezni, és írásban megküldeni az ajánlatkérőnek.

Fentiek hiányában a régi (előző 12 havi) árak alkalmazásával lehet csak számlát kibocsátani, illetve ajánlatkérő csak ilyen számlákat fogad be.

A fentiek szerinti díj- és/vagy árnövekedést a Felek az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó, előre ismert módosulásnak tekintik - a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 15:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának szabályait Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.(2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges. A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

5) Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet alapítását, illetve projekttársaság létrehozását.

6) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.

7) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

8) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

10) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

11) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

12) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a Kr. 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

13) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.25.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat is csatolnia kell az ajánlathoz.

14) Ajánlattevők szakmai ajánlatként kötelesek ajánlatukhoz csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező 1/a. sz. mellékletet - ártáblázatot - is hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva Excel, illetve pdf formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt 1/a. sz. melléklet - ártáblázat - az irányadó.

15) Az ajánlattevőknek a Kr. 1. § (9) bekezdés alapján az ajánlatuk benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról, hogy ajánlatuk tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

16) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”

17) Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás, segítségnyújtás nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos

kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t üzemeltető Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) az alábbi elérhetőségein tehetik fel, jelenthetik be:

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) (változatlan)

Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu

Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.ujvilag.gov.hu

18) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.

19) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci konzultációt (EPK) folytatott le, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló az EKR001207512023 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található.

20) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.

21) Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

22) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. rendelet előírja.

23) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2023