Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465376-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Gdynia: Instruments de contrôle de propriétés physiques

2021/S 179-465376

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Numéro national d'identification: 586-010-46-93
Adresse postale: ul. Śmidowicza 69
Ville: Gdynia
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Code postal: 81-127
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Adamczak, Anna Parasińska
Courriel: przetargi@amw.gdynia.pl
Téléphone: +48 261262537
Fax: +48 261262537
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amw.gdynia.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://www.amw.gdynia.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu do kompleksowej modernizacji Laboratorium podstaw techniki – I część

Numéro de référence: 50/ZP/21
II.1.2)Code CPV principal
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

CZĘŚĆ I dostawa stacjonarnego urządzenia do pomiaru chropowatości z mobilną przystawką

CZĘŚĆ II dostawa 15+1 licencji SIECIOWYCH USB (zabezpieczonych 1 kluczem sieciowym dla 15 użytkowników i 1 kluczem indywidualnym) oprogramowania dydaktyczno – przemysłowego do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania do zastosowania w pracowni Zamawiającego

CZĘŚĆ III dostawa przenośnego, obsługiwanego przez tablet, systemu dedykowanego do inspekcji konstrukcji kompozytowych (mobilnego systemu termografii).

CZĘŚĆ IV dostawa gotowego do eksploatacji pieca wysokotemperaturowego do ogrzewania próbek na maszynie wytrzymałościowej, który musi posiadać poniższe parametry oraz musi umożliwiać pracę z maszynami posiadanymi

CZĘŚĆ V dostawa komory solnej z dodatkowym modułem badawczym zawierającym lampy UV

CZĘŚĆ VI dostawa drukarki 3D oraz Skanera 3D, z kompatybilnymi komputerami

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38400000 Instruments de contrôle de propriétés physiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

W siedzibie zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

dostawa stacjonarnego urządzenia do pomiaru chropowatości z mobilną przystawką. Szczegółowy opis zamówienia załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Możliwość wczytania i analizy na komputerze danych pomiarowych / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Menu w języku polskim / Pondération: 30
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48100000 Logiciels pour l'industrie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

W siedzibie zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

dostawa 15+1 licencji SIECIOWYCH USB (zabezpieczonych 1 kluczem sieciowym dla 15 użytkowników i 1 kluczem indywidualnym) oprogramowania dydaktyczno – przemysłowego do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania do zastosowania w pracowni Zamawiającego.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Szybkość reakcji serwisu on-line / Pondération: 30
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

W siedzibie zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

dostawa przenośnego, obsługiwanego przez tablet, systemu dedykowanego do inspekcji konstrukcji kompozytowych (mobilnego systemu termografii).

System musi posiadać inteligentną kamerę na podczerwień ze zintegrowanym sterowaniem źródłem ciepła.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Obszar badania / Pondération: 30
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
42000000 Machines industrielles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

W siedzibie zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

dostawa gotowego do eksploatacji pieca wysokotemperaturowego do ogrzewania próbek na maszynie wytrzymałościowej, który musi posiadać poniższe parametry oraz musi umożliwiać pracę z maszynami posiadanymi przez Zamawiającego (maszyna wytrzymałościowa MTS 810.12, MTS Criterion C45.305)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Rozkład temperatury w piecu na wysokości 150 mm dla temperatury 1000°C / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38970000 Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et technique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

W siedzibie zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

dostawa komory solnej z dodatkowym modułem badawczym zawierającym lampy UV

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Przeprowadzenie szkolenia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Możliwość edycji programów / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

6

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

W siedzibie zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

dostawa drukarki 3D oraz Skanera 3D, z kompatybilnymi komputerami do obsługi

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Objętość obszaru roboczego dwumateriałowego drukarki 3D / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Objętość obszaru roboczego skanera 3D / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/11/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o dokument dołączony do oferty bądź po jego uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Opis spełnienia warunku (dotyczy części IV):

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik nr 5) tj. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:

wykonanie przynajmniej 3 dostaw pieca wysokotemperaturowego do maszyn wytrzymałościowych za łączną kwotę min. 50 000 zł.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o dokument dołączony do oferty bądź po jego uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej . art. 138 ust. 4 Pzp

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/10/2021
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 09/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/10/2021
Heure locale: 09:15
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021