Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465393-2021

15/09/2021    S179

Finlande-Vantaa: Analyseurs

2021/S 179-465393

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: Uutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
Code postal: 01770
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Kirsi Kujanpää
Courriel: kirsi.kujanpaa@hus.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hus.fi
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=353519&tpk=a9ddf3e7-96b9-4864-8c35-66127c8fe40e
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=353519&tpk=a9ddf3e7-96b9-4864-8c35-66127c8fe40e
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Mykobakteerien viljelyyn nestemäisessä elatusaineessa käytettävät laitteet, reagenssit ja tarvikkeet

Numéro de référence: HUS 358-2021
II.1.2)Code CPV principal
38434000 Analyseurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Hankinnan kohteena on tuberkuloosibakteerin ja muiden mykobakteerien viljelyyn nestemäisessä elatusaineessa käytettävät laitteistot, reagenssit ja tarvikkeet HUSin mykobakteerilaboratorioon Helsinkiin.

Laitteistojen hankinta tehdään vuokraamalla, jossa hinnan tulee sisältää myös niiden ylläpidon (kaikki tarvittavat toimittajan tekemät määräaikaishuollot, vikakorjaukset, ohjelmistopäivitykset jne.) sekä kaikki toimituskulut. Hintoihin tulee sisältyä myös mahdollinen laitteistojen asennus ja käyttökoulutus. HUSin käyttöön hankitaan yksi laitteisto. Optiona varataan oikeus hankkia HUSin käyttöön kaksi laitteistoa vuosien 2023-2025 aikana.

Arvioitu näytemäärä on aiempien vuosien toteutuneiden määrien perusteella on 15000 – 18000 kpl/vuosi. Kasvatusaika näytteillä on 8 viikkoa.

Hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description des prestations:

Hankinnan kohteena on tuberkuloosibakteerin ja muiden mykobakteerien viljelyyn nestemäisessä elatusaineessa käytettävät laitteistot, reagenssit ja tarvikkeet HUSin mykobakteerilaboratorioon Helsinkiin.

Laitteistojen hankinta tehdään vuokraamalla, jossa hinnan tulee sisältää myös laitteiden ylläpidon (kaikki tarvittavat toimittajan tekemät määräaikaishuollot, vikakorjaukset, ohjelmistopäivitykset jne.) sekä kaikki toimituskulut. Hintoihin tulee sisältyä myös mahdollinen laitteistojen asennus ja käyttökoulutus vähintään pääkäyttäjien osalta. HUSin käyttöön hankitaan yksi laitteisto. Optiona varataan oikeus hankkia HUSin käyttöön kaksi laitteistoa vuosien 2023-2025 aikana.

Arvioitu näytemäärä on aiempien vuosien toteutuneiden määrien perusteella HUSissa 15 000 – 18 000 kpl/vuosi.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Laitesopimus on voimassa määräaikaisena viisi (5) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhdeksän kuukauden irtisanomisajalla, kunnes sopimusosapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa.

Reagenssien ja tarvikkeiden sopimuskausi on neljä (4) vuotta, minkä jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi voimassaolevana yhdeksän kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Optiona varataan oikeus vuokrata HUSin käyttöön kaksi laitetta vuosien 2023-2025 aikana. HUSissa on käytössä kolme mykobakteerien viljelylaitetta. Mikäli kilpailutuksen voittavan tarjoajan tarvikkeet sopivat käytössä oleviin laitteisiin, voidaan

laitekohtaisten tarvikkeiden sopimus laajentaa koskemaan myös näitä laitteita. Nykyiset laitteistot ovat toimittajan omistamia.

Tilaaja päättää lisähankintamahdollisuuden käyttämisestä erikseen.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/10/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/10/2021
Heure locale: 12:01
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Tarjousten avaamisen ajankohta on alustava. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Radanrakentajantie 5
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021