Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 465398-2021

15/09/2021    S179

Romania-Constanța: Protective gear

2021/S 179-465398

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta
National registration number: 14810074
Postal address: Strada: Fulgerului, nr. 99
Town: Constanta
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900371
Country: Romania
Contact person: Octavian PĂTRAȘCU
E-mail: um02022@navy.ro
Telephone: +40 241655650/129/139
Fax: +40 241610064
Internet address(es):
Main address: www.bazanavala.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127547
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Articole de resortul echipamentului (Costum de protecție unic cu șapcă,Cămașă de bord)

Reference number: 14810074_2021_PAAPD1311840
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare Articole de resortul echipamentului (Costum de protecție unic cu șapcă și Cămașă de bord), pentru unităţile militare din Forţele Navale.

Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 18.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 582 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Costum de protecție unic cu șapcă

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

conf. pct. III.6 din caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Costum de protecție unic cu șapcă, acord cadru: minim 500 buc., maxim 2800 buc., contract subsecvent minim 100 buc., maxim 2000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică (T) / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 307 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (LEI fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 934.000,00.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cămașă de bord

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

conf. pct. III.6 din caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare Cămașă de bord, acord cadru: minim 500 buc., maxim 2800 buc., contract subsecvent minim 100 buc., maxim 2000 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică (T) / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 274 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Se acceptă ofertă pentru cantitatea maximă a acordului cadru.

Valoarea estimată (LEI fără TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului cadru este 196.000,00.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016.

Odată cu oferta, operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia să completeze şi să prezinte:

- DUAE, (inclusiv pentru asociaţii/terţii susţinători/subcontractanţi – dacă este cazul);

- declaraţia privind conflictul de interese, conform art.60 din Legea 98/2016 - Formular nr.3;

- angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia (dacă este cazul);

- acordul de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, (dacă este cazul);

Persoanele cu funcţie de decizie în cadrul U.M. 02022:

- conducătorul autorităţii contractante: Gîdiuţă Victor – comandant;

- membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire: Munteanu Valentin – Locţiitor al comandantului, Fluture Gigi Daniel - Sef Stat Major, Pătraşcu Octavian - Şef Oficiu Sprijin Logistic pentru Resurse Materiale, Ablai Cristina - Lucia – Contabil şef, Preda Mădălina - Consilier juridic șef, Olteanu Ioana - Consilier juridic.

- alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenta conţinutul documentaţiei de atribuire si/sau procedura de atribuire - comisia de evaluare: Pătrașcu Octavian, Fundeanu Ana Maria, Gavrilă Mihaela, Pîrvulescu Eugen (membru de rezervă), Diaconu Alexandra (membru de rezervă), Pascu Verona Lisi (membru de rezervă), Băjan Liliana (membru de rezervă).

Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

- certificate de atestare fiscală cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul genearal consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al ofertantului şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- documente prin care se demonstrează faptul că ofertantul poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice (dacă este cazul);

- alte documente edificatoare (dacă este cazul);.

b) Se solicită pentru persoane juridice/fizice străine:

- declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente în acest sens, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate.

Notă 1 : Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, conform art.165,166 din Legea 98/2016.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că aceştia sunt legal constituiţi, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că au capacitatea de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, (inclusiv de către terţul susţinător/subcontractant - dacă este cazul) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele care fac dovada înregistrării se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Pentru dovedirea înregistrării se va prezenta :

- pentru persoane juridice/fizice romane:

Certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

- pentru persoane juridice/fizice străine:

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.

În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, fiecare membru din grup trebuie să dovedească că pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.

Informaţiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienţa similară, din care sa rezulte că ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât: - 934.000,00 lei - pentru lotul 1 - Costum de protecție unic cu șapcă; - 196.000,00 lei - pentru lotul 2 - Cămașă de bord, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. - În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct.- În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare.- Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareDacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia.Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei.- Completarea DUAE distinctTerţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate.- Completarea DUAE distinctDocumentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respectiveNumărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.

- Completarea DUAESubcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.Notă: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic.

Terţul susţinător va depune o declaraţie care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele privind susţinerea DUAE.

Operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor, în concordanţă cu numărul de zile specificat la pct. I.3 din Fişa de date a achiziţiei, numai prin intermediul SEAP.

Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 18.

Acordul cadru se va încheia cu maxim 3 operatori economici, prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, ofertele câştigătoare fiind cele de pe primele 3 locuri, respectiv cele cu cel mai mare punctaj conform criteriului de atribuire.

Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice şi financiare :

În cazul în care în scopul verificării documentelor de calificare, a conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic.

În perioada de evaluare ofertanţii vor urmări solicitările de clarificări în cadrul directorului „Întrebări” şi vor răspunde prin completarea spaţiului creat, respectiv prin ataşarea documentelor solicitate.

Autoritatea contractantă delegată va fi transmite răspunsul la clarificări numai prin intermediul SEAP.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din următoarele modalităţi de comunicare: fax/mail.

Pe timpul derulării acordului cadru, atribuirea unui contract subsecvent se face operatorului economic clasat pe primul loc. Atunci când, din motive obiective sau operatorul economic plasat pe primul loc este în imposibilitatea de a încheia/derula un contract subsecvent, atribuirea contractului subsecvent se face operatorului economic plasat pe următorul loc în clasament.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

conform Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul juridic al UM 02022 Constanţa
Postal address: str. Fulgerului nr. 99, Constanţa
Town: Constanta
Postal code: 900371
Country: Romania
E-mail: um02022@navy.ro
Telephone: +40 241610064
Fax: +40 241610064
Internet address: www.bazanavala.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021