Lavori - 465412-2019

Submission deadline has been amended by:  23145-2020

Ongereviseerde computervertaling

04/10/2019    S192

Portugal-Lissabon: Bouwen van tunnels

2019/S 192-465412

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Município de Lisboa
Campo Grande, 25, 9.º A
Lisboa
1749-099
Portugal
Contactpersoon: Divisão Lançamento de Empreitadas (2015)
Telefoon: +351 217988000
E-mail: geral@cm-lisboa.pt
Fax: +351 217988000
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cm-lisboa.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.acingov.pt/acingovprod/1/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.acingov.pt/acingovprod/1/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.acingov.pt/acingovprod/1/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract nr.O 18/CPI/EPPGDL/18 — Tenuitvoerlegging van de waterafvoertunnels in de stad Lissabon en de daarmee samenhangende interventies

Referentienummer: 01/CPI/DGES/ND/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221240
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract nr.O 18/CPI/EPPGDL/18 — Tenuitvoerlegging van de waterafvoertunnels in de stad Lissabon en de daarmee samenhangende interventies.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 140 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract nr.O 18/CPI/EPPGDL/18 — Tenuitvoerlegging van de waterafvoertunnels in de stad Lissabon en de daarmee samenhangende interventies.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Preço / Weging: 50.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Valia técnica / Weging: 45.00
Kwaliteitscriterium - Naam: Prazo / Weging: 5.00
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1200
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/01/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Município de Lisboa
Campo Grande, 25, 9.º A
Lisboa
1749-099
Portugal
E-mail: geral@cm-lisboa.pt

Internetadres: http://www.cm-lisboa.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2019