Roba - 465416-2016

Prikaži smanjeni prikaz

30/12/2016    S252

Hrvatska-Zagreb: Nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji

2016/S 252-465416

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: HP – Hrvatska pošta d. d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Milena Serdarušić
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 14981079

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0029173

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Poštanske usluge
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Nadogradnja protuprovalno-protuprepadnog sustava u poštanskim uredima.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

35120000 Nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 300 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno traženju iz točke 23. dokumentacije za nadmetanje.
Jamstvo za uredno izvršenje ugovora sukladno traženju iz točke 33.C. dokumentacije za nadmetanje.
Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti sukladno traženju iz točke 26. dokumentacije za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.A. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.B. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.C. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.D. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 11.A. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 11.B. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 11.C. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz pravne i poslovne sposobnosti sukladno traženju iz točke 12.A. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz pravne i poslovne sposobnosti sukladno traženju iz točke 12.B. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz financijske sposobnosti sukladno traženju iz točke 12.C. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelj je obvezan dostaviti popis i potvrde o urednom izvršenju ugovora sukladno traženju iz točke 12.D. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti opis predmeta nabave sukladno traženju iz točke 12.E. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.F. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.G. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.H. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.I. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
04.02.01.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
8.2.2017 - 14:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Sukladno točki 19. dokumentacije za nadmetanje ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Tehničku dokumentaciju ponuđenog predmeta nabave iz točke 12.E. dokumentacije za nadmetanje dozvoljeno je dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
do: 8.6.2017
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 8.2.2017 - 14:00

Mjesto

Soba 317.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
27.12.2016