Lieferungen - 465419-2021

Submission deadline has been amended by:  578131-2021
15/09/2021    S179

Polen-Przemyśl: Audiovisuelle Geräte

2021/S 179-465419

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Przemyśl
Postanschrift: RYNEK 1
Ort: Przemyśl
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marian Baran
E-Mail: przetarg@um.przemysl.pl
Telefon: +48 166752038
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przemysl.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU – WYPOSAŻENIE

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.1.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32321200 Audiovisuelle Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu poprzez wykonanie i dostawę aranżacji, wyposażenia, gablot, sprzętu AV i IT, oprogramowania, wykonanie zawartości merytorycznej, kontentu multimedialnego oraz montaż/instalację i uruchomienie wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na terenie: piwnic budynku Rynek 1, podziemnego łącznika pomiędzy budynkiem Rynek 1 a budynkiem Rynek 9, budynku Rynek 9 oraz budynku Serbańska 7

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32321300 Audiovisueller Bedarf
32322000 Multimediaausrüstung
32342400 Akustische Geräte
32342412 Lautsprecherboxen
32521000 Fernmeldekabel
38652120 Videoprojektoren
38653400 Leinwände
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
45314300 Kabelinfrastruktur
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
92110000 Film- und Videofilmherstellung und verbundene Dienstleistungen
32500000 Fernmeldebedarf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są tunele oraz budynki podziemnej trasy turystycznej mieszczącej się w okolicach Rynku miasta Przemyśla.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Zakres Gminy Miejskiej Przemyśl (zwanej dalej GMP):

Zamówienie realizowane zgodnie z dokumentacją:

a) „Przebudowa podziemi budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, usytuowanego przy Rynku 1 i kolektora sanitarnego pod ul. Mostową i płytą Rynku w zakresie wykonania przebić w murach piwnic budynku wraz z wykonaniem ścianek działowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej z montażem urządzeń multimedialnych, na terenie działek Nr 689, 695, 702, 737 obręb 207 w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

– na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5142.5.2017.IZ., oraz decyzja Pozwolenia na budowę 54/2017 z 14 marca 2017 r. znak: AOŚ.6740.23.2017,

b) instalacja monitoringu wizyjnego oraz alarmu w ramach zadania „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

– na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5174.25.2021.AB., oraz decyzja Pozwolenia na budowę 142/2021·z 25 czerwca 2021 r. znak: AOŚ.6740.28.2021;

2) Zakres Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (zwanego MNZP):

Zamówienie realizowane zgodnie z dokumentacją:

Projekt przebudowy i remontu piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń I i II piętra budynku ul. Serbańska 7 do potrzeb aranżacji podziemnej trasy turystycznej z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, dz. 730 obręb 207, jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemyśl.

2. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych zamówieniem:

1) podziemia budynku Rynek 1: ok 516 m2;

2) kolektor sanitarny: ok 117 m2;

3) budynek Rynek 9 i Serbańska 7 – ok 230 m2

razem: 863 m2.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

1) uszczegółowienie treści i projektów graficznych plansz i prezentacji;

2) opracowanie szczegółowych scenariuszy materiałów multimedialnych;

3) wykonanie monitoringu wizyjnego oraz alarmu;

4) wykonanie instalacji sygnałowej i sterującej;

5) wykonanie i montaż zabudowy ekspozycyjnej, gablot;

6) wykonanie i montaż scenografii;

7) dostawa i montaż sprzętu AV i IT;

8) wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie zawartości multimedialnej, w tym filmu do kina 3D;

9) uruchomienie wystawy;

10) szkolenie dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. MNZP nieodpłatnie udostępni w siedzibie Muzeum muzealia i archiwalia ze zbiorów Muzeum oraz opracowania i dokumentacje muzealiów i archiwaliów (w tym wypisy z kart katalogowych) dla potrzeb zamówienia i przygotowania kontentu multimedialnego oraz opracowania kopii muzealiów w celu ich prezentacji na ekspozycji; koszty związane z tworzeniem „materiałów” kopii muzealnych ponosi Wykonawca.

5. Większość robót budowlanych opisanych w wyżej wymienionych dokumentacjach została zrealizowana.

W ramach niniejszego zamówienia do wykonania pozostaje:

1) w budynku Rynek 1 i kolektorze:

a) wykonanie kompletnego okablowania IT – wraz z koniecznymi do wykonania robotami takimi jak wykucie bruzd, przewierty, uzupełnienie tynków itp., wykonanie okablowania dla potrzeb sprzętu AV,

b) wykonanie ścianek działowych – jako elementów scenograficznych,

c) wykonanie szklanego sufitu w Pomieszczeniu nr 13 „Baszta”,

d) wykonanie okablowania w ramach instalacji monitoringu wizyjnego oraz alarmu,

e) roboty związane z montażem elementów scenograficznych i sprzętu;

2) w budynkach Rynek 9 i Serbańska 7:

a) wykonanie kompletnego okablowania IT – wraz z koniecznymi do wykonania robotami takimi jak wykucie bruzd, przewierty, uzupełnienie tynków itp., wykonanie okablowania dla potrzeb sprzętu AV,

b) montaż opraw oświetleniowych i oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach piwnic budynku Rynek 9,

c) wykonanie zabudowy kina,

d) roboty związane z montażem elementów scenograficznych i sprzętu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastosuje w nin. postępowaniu art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postęp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1.2) i III.1.3)

Wraz z ofertą Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia.

1.Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, dla każdej z osób, dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;

2)ośw. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;

3)ośw. w zakresie art. 108. ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;

4)ośw. w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczącego zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ;

5)ośw. w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej:

6)dok. potw., że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000.0000,00 zł, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postęp. dot. syt. ekonomi. lub finansowej

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej:

7)wykazu dostaw/usług, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 4 SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Ciąg dalszy w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i fin.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000.0000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Ciąg dalszy z pkt III.1.)

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej:

8) wykazu osób, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 5 SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.W nin. postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą będzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

5.Wadium wniesione w formach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Zamawiający:

Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154

z dopiskiem w tytule płatności

“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: ZP.271.2.1.2021”

a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

8.Gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:

1)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2)jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

9.Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1)upływu terminu związania ofertą;

2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

10.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium Wykonawcy:

1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2)którego oferta została odrzucona;

3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4)po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Szczegółowe informacje dot. wadium i zabezpieczenia należytego wyk. umowy zawarte są w Rozdziale XXXI i XXXII SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto polegające na: wykonaniu i uruchomieniu ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy, składającej się z:

-elementów scenograficznych i aranżacyjnych, w tym: prezenterów, zabudów, ekspozytorów, gablot oraz;

-sprzętu, urządzeń, systemów multimedialnych, w tym: projektorów multimedialnych, monitorów dotykowych oraz

-kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem i sterowania sprzętem oraz urządzeniami multimedialnymi, w tym z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych

b)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie kontentu multimedialnego dla minimum 8 stanowisk, składającego się z: aplikacji interaktywnych, animacji, w tym animacji z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych

c)1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, montaż i uruchomienie ekranu diodowego LED w technologii SMD o powierzchni projekcji nie mniejszej niż 10m2,

d)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz wykonaniem ścieżek dla dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych,

e)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa filmu animowanego do kina 3D o długości minimum 6 minut,

* Pod pojęciem sprzętu multimedialnego należy rozumieć sprzęt instalowany w danym obiekcie służący do przekazu treści ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo.

** Pod pojęciem kontentu należy rozumieć całość oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem sterującym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji.

UWAGI DODATKOWE: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a)minimum 1 osobą – kierownikiem projektu/koordynatorem, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, montaż i uruchomienie) co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub na podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, składającej się m.in. z: elementów scenograficznych i aranżacyjnych, sprzętu i urządzeń oraz systemów multimedialnych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezbędnej do funkcjonowania sprzętu multimedialnego, kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem,

b)minimum 1 osobą – scenografem, który łącznie:

-był autorem lub współautorem projektu dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz

Ciąg dalszy 2 pkt III.1.3.) minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z pkt. III.1.3):

- pełnił funkcje nadzoru nad scenografią, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł,

c) minimum 1 osobą – kierownikiem produkcji kontentu multimedialnego, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) kontentu multimedialnego z wykorzystaniem technik multimedialnych 2D i 3D na co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub w podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy,

d) minimum 1 osobą – specjalistą ds. pogłębionego scenariusza ekspozycji, który był autorem lub współautorem scenariusza lub pogłębionego scenariusza, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy,

e) minimum 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadającym kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków,

f) kierownikami robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/teletechnicznych, zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. Wymagane 2 osoby lub 1 osoba (funkcje kierowników można łączyć pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień),

g) minimum 1 osobą – specjalistą ds. montażu i eksploatacji sprzętu i urządzeń AV/IT posiadającym uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

h) minimum 1 osobą - programistą systemów sterowania wystawy posiadającym doświadczenie w realizacji (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) przynajmniej 1 systemu sterowania wystawą lub ekspozycją z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Wskazana osoba musi posiadać certyfikaty Producenta oferowanych systemów sterowania w zakresie ich znajomości na poziomie zaawansowanym,

i) zespołem 3 grafików, którzy uczestniczyli nie mniej niż 2 razy w realizacji zamówienia, którego przedmiotem był kontent multimedialny z wykorzystaniem technik 2D i 3D.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych w niniejszym punkcie funkcji za wyjątkiem funkcji wymienionych w pkt 5 lit. od a – c.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ – Projektowane post. umowy

Zmiany umowy:

1.Zamawiający ośw. iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w par. 19 Proj. post. umowy

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wyk. przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 spowodowanego jedną z następujących przyczyn:

1)będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu real. umowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dok. projektowej - o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;

2)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje adm. ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;

Ciąg dalszy w pkt VI.3) Informacje dodatkowe

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/10/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/10/2021
Ortszeit: 09:05
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. z pkt III.2.2) Warunki real..

3)wyst. konieczności wyk. robót dodatkowych które wstrzymują lub opóźniają real. przedm. umowy-o okres opóźnienia lub wstrz. prac

4)wyst. konieczności wyk. dostaw objętych zam. dodatkowym, których wyk. jest niezbędne do wyk. zam. podst. skutkujące zm. zakr. robót i/lub przedł. term. real. zam. Roboty objęte zam. dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wyk. odrębnej umowy o zam. dodatkowe. Udzielenie zam. dod. musi być poprz. sporz. protokołu konieczności–o okres opóźnienia lub wstrz. prac zw. z wyk. dostaw objętych zam. dodatkowym

5)wyst. konieczności dok. zmian w dok. proj. – o okres, w którym będą dok. zm. proj. oraz ewentualne trwające w zw. z tym postęp. adm.;

6)z przyczyn niezależnych od Wyk. lub Zamaw., w szcz. z powodu działania osób trzecich oraz działania siły wyższej czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okol. niezależnych od strony która się na nią powołuje i których konsekwencji pomimo zach. należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postęp. o udzielenie zam. publ. Pod poj. siły wyższej na potrzeby nin. warunku należy rozum. zdarzenie zewn. o charakt. niezależnym od stron którego nie można uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zach. należytej staranności oraz którego nie można przyp. drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zm. umowy uważać się będzie w szcz. pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ogr. zw. z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające pow. 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zw. z dział. sił natury jeżeli uniemożl. lub znacznie utrudniają prow. prac-o okres dział. siły wyższej oraz usuw. skutków jej dział.

3.W przyp. ustania przyczyn określ. w ust. 2, Strony niezwł. przystąpią do real. swych obowiązków wynik. z umowy

4.Po ustaniu przyczyn uniemożl. wyk. przedm. zam. Wyk. jest zob. niezwłocznie zawiad. o tym fakcie Zamawiającego

5.Wraz z zawiadom. Wyk jest zob. przedst. dowody potw. zaistnienie zdarzeń uzasad. wydł. terminu wyk. zam. oraz potw. długość okresu przez który przedm. zam. nie mógł być wykonywany.

6.Dowodami mogą być w szcz.i:

1)inf. Instytutu Meteorologii i Gosp. Wodnej potw zaistnienie zdarzenia, na które powołuje się Wyk.

2)dok. fotograf.

3)pisma właściwych organów

4)decyzje adm. wydane przez właściwe organy

5)oświ.Wyk.

7.Wraz z zawiad. o ustaniu przyczyn uniemożl. wyk. przedmiotu zam. Wyk. może złożyć wniosek o wydł. terminu real. przedm. zam.

8.Wnioskowany okres wydł. realizacji przedm. zam.a nie może być dłuższy niż okresy o których mowa w ust. 2.

9.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

10.Zamawiający dopuszcza za swoją zgodą zmianę sprzętu zadeklar. w ofercie (w formularzu cenowym) przez Wykonawcę w przepadku jego braku na rynku polskim lub zaprzestania produkcji.

11.Zm. o której mowa w ust. 10 jest możliwa w zakr. zm. oferowanego sprzętu na inny model, innego producenta z zastrzeż. że sprzęt dostarczony zastępczo musi być o identycznych lub lepszych parametrach niż parametry sprzętu zadeklarowanego w ofercie (w formularzu cenowym) przez Wyk. w przep. jego braku na rynku polskim lub zaprz. produkcji.

11.Zmiana o której mowa w ust. 10 jest możliwa w zakr. zm. oferowanego sprzętu na inny model, innego producenta z zastrzeż. że sprzęt dostarczony zastępczo musi być o identycznych lub lepszych parametrach niż parametry sprzętu zadeklowanego w ofercie (formularzu cenowym)

12.Wyk. w przyp. o którym mowa w ust.10 jest zob. zwrócić się z wnioskiem o dok. zmiany umowy oraz zob. jest przedstawić dowody potw. dow. potw. zaistnienie przyczyn zmiany sprzętu

13 Dow mogą być w szczególności ośw. producenta lub dystrybutora o braku dostępności sprzętu lub zaprzestaniu produkcji, lub ośw. Wykonawcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021