Lieferungen - 465419-2021

Submission deadline has been amended by:  578131-2021
15/09/2021    S179

Polska-Przemyśl: Urządzenia audiowizualne

2021/S 179-465419

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Przemyśl
Adres pocztowy: RYNEK 1
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Tel.: +48 166752038
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU – WYPOSAŻENIE

Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu poprzez wykonanie i dostawę aranżacji, wyposażenia, gablot, sprzętu AV i IT, oprogramowania, wykonanie zawartości merytorycznej, kontentu multimedialnego oraz montaż/instalację i uruchomienie wszystkich dostarczonych elementów wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na terenie: piwnic budynku Rynek 1, podziemnego łącznika pomiędzy budynkiem Rynek 1 a budynkiem Rynek 9, budynku Rynek 9 oraz budynku Serbańska 7

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321300 Materiały audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32342400 Sprzęt nagłaśniający
32342412 Głośniki
32521000 Kable telekomunikacyjne
38652120 Projektory wideo
38653400 Ekrany projekcyjne
39150000 Różne meble i wyposażenie
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są tunele oraz budynki podziemnej trasy turystycznej mieszczącej się w okolicach Rynku miasta Przemyśla.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zakres Gminy Miejskiej Przemyśl (zwanej dalej GMP):

Zamówienie realizowane zgodnie z dokumentacją:

a) „Przebudowa podziemi budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, usytuowanego przy Rynku 1 i kolektora sanitarnego pod ul. Mostową i płytą Rynku w zakresie wykonania przebić w murach piwnic budynku wraz z wykonaniem ścianek działowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej z montażem urządzeń multimedialnych, na terenie działek Nr 689, 695, 702, 737 obręb 207 w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

– na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5142.5.2017.IZ., oraz decyzja Pozwolenia na budowę 54/2017 z 14 marca 2017 r. znak: AOŚ.6740.23.2017,

b) instalacja monitoringu wizyjnego oraz alarmu w ramach zadania „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

– na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5174.25.2021.AB., oraz decyzja Pozwolenia na budowę 142/2021·z 25 czerwca 2021 r. znak: AOŚ.6740.28.2021;

2) Zakres Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (zwanego MNZP):

Zamówienie realizowane zgodnie z dokumentacją:

Projekt przebudowy i remontu piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń I i II piętra budynku ul. Serbańska 7 do potrzeb aranżacji podziemnej trasy turystycznej z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, dz. 730 obręb 207, jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemyśl.

2. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych zamówieniem:

1) podziemia budynku Rynek 1: ok 516 m2;

2) kolektor sanitarny: ok 117 m2;

3) budynek Rynek 9 i Serbańska 7 – ok 230 m2

razem: 863 m2.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

1) uszczegółowienie treści i projektów graficznych plansz i prezentacji;

2) opracowanie szczegółowych scenariuszy materiałów multimedialnych;

3) wykonanie monitoringu wizyjnego oraz alarmu;

4) wykonanie instalacji sygnałowej i sterującej;

5) wykonanie i montaż zabudowy ekspozycyjnej, gablot;

6) wykonanie i montaż scenografii;

7) dostawa i montaż sprzętu AV i IT;

8) wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie zawartości multimedialnej, w tym filmu do kina 3D;

9) uruchomienie wystawy;

10) szkolenie dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. MNZP nieodpłatnie udostępni w siedzibie Muzeum muzealia i archiwalia ze zbiorów Muzeum oraz opracowania i dokumentacje muzealiów i archiwaliów (w tym wypisy z kart katalogowych) dla potrzeb zamówienia i przygotowania kontentu multimedialnego oraz opracowania kopii muzealiów w celu ich prezentacji na ekspozycji; koszty związane z tworzeniem „materiałów” kopii muzealnych ponosi Wykonawca.

5. Większość robót budowlanych opisanych w wyżej wymienionych dokumentacjach została zrealizowana.

W ramach niniejszego zamówienia do wykonania pozostaje:

1) w budynku Rynek 1 i kolektorze:

a) wykonanie kompletnego okablowania IT – wraz z koniecznymi do wykonania robotami takimi jak wykucie bruzd, przewierty, uzupełnienie tynków itp., wykonanie okablowania dla potrzeb sprzętu AV,

b) wykonanie ścianek działowych – jako elementów scenograficznych,

c) wykonanie szklanego sufitu w Pomieszczeniu nr 13 „Baszta”,

d) wykonanie okablowania w ramach instalacji monitoringu wizyjnego oraz alarmu,

e) roboty związane z montażem elementów scenograficznych i sprzętu;

2) w budynkach Rynek 9 i Serbańska 7:

a) wykonanie kompletnego okablowania IT – wraz z koniecznymi do wykonania robotami takimi jak wykucie bruzd, przewierty, uzupełnienie tynków itp., wykonanie okablowania dla potrzeb sprzętu AV,

b) montaż opraw oświetleniowych i oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach piwnic budynku Rynek 9,

c) wykonanie zabudowy kina,

d) roboty związane z montażem elementów scenograficznych i sprzętu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastosuje w nin. postępowaniu art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postęp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1.2) i III.1.3)

Wraz z ofertą Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia.

1.Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, dla każdej z osób, dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;

2)ośw. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;

3)ośw. w zakresie art. 108. ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ;

4)ośw. w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczącego zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ;

5)ośw. w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – wzór ośw. stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej:

6)dok. potw., że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000.0000,00 zł, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postęp. dot. syt. ekonomi. lub finansowej

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej:

7)wykazu dostaw/usług, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 4 SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Ciąg dalszy w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i fin.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000.0000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Ciąg dalszy z pkt III.1.)

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej:

8) wykazu osób, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 5 SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.W nin. postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą będzie dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

5.Wadium wniesione w formach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Zamawiający:

Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154

z dopiskiem w tytule płatności

“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: ZP.271.2.1.2021”

a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

8.Gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:

1)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2)jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

9.Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1)upływu terminu związania ofertą;

2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

10.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium Wykonawcy:

1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2)którego oferta została odrzucona;

3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4)po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Szczegółowe informacje dot. wadium i zabezpieczenia należytego wyk. umowy zawarte są w Rozdziale XXXI i XXXII SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto polegające na: wykonaniu i uruchomieniu ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy, składającej się z:

-elementów scenograficznych i aranżacyjnych, w tym: prezenterów, zabudów, ekspozytorów, gablot oraz;

-sprzętu, urządzeń, systemów multimedialnych, w tym: projektorów multimedialnych, monitorów dotykowych oraz

-kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem i sterowania sprzętem oraz urządzeniami multimedialnymi, w tym z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych

b)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie kontentu multimedialnego dla minimum 8 stanowisk, składającego się z: aplikacji interaktywnych, animacji, w tym animacji z wykorzystaniem technologii prezentacji obrazu 2D i 3D, nagrań dźwiękowych

c)1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, montaż i uruchomienie ekranu diodowego LED w technologii SMD o powierzchni projekcji nie mniejszej niż 10m2,

d)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa audioprzewodników z wyzwalaniem automatycznym oraz wykonaniem ścieżek dla dorosłych, dzieci, osób niepełnosprawnych,

e)1 zamówienie (w ramach jednej usługi/umowy) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa filmu animowanego do kina 3D o długości minimum 6 minut,

* Pod pojęciem sprzętu multimedialnego należy rozumieć sprzęt instalowany w danym obiekcie służący do przekazu treści ekspozycji multimedialnej w zakresie: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo.

** Pod pojęciem kontentu należy rozumieć całość oprogramowania wraz z aplikacjami i oprogramowaniem sterującym oraz utwory gotowe do odtwarzania, publikacji i prezentacji.

UWAGI DODATKOWE: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował, co najmniej:

a)minimum 1 osobą – kierownikiem projektu/koordynatorem, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, montaż i uruchomienie) co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub na podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, składającej się m.in. z: elementów scenograficznych i aranżacyjnych, sprzętu i urządzeń oraz systemów multimedialnych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezbędnej do funkcjonowania sprzętu multimedialnego, kontentu multimedialnego i aplikacji oraz systemu/systemów zarządzania kontentem,

b)minimum 1 osobą – scenografem, który łącznie:

-był autorem lub współautorem projektu dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł oraz

Ciąg dalszy 2 pkt III.1.3.) minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z pkt. III.1.3):

- pełnił funkcje nadzoru nad scenografią, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy, o wartości elementów aranżacyjnych i scenograficznych nie mniejszej niż 500 000,00 zł,

c) minimum 1 osobą – kierownikiem produkcji kontentu multimedialnego, który kierował realizacją lub koordynował realizację (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) kontentu multimedialnego z wykorzystaniem technik multimedialnych 2D i 3D na co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy w muzeum lub w podziemnej trasie turystycznej lub w kopalni lub w grocie lub w piwnicy,

d) minimum 1 osobą – specjalistą ds. pogłębionego scenariusza ekspozycji, który był autorem lub współautorem scenariusza lub pogłębionego scenariusza, dla co najmniej 1 ekspozycji o założonym okresie jej eksploatacji nie krótszym niż 12 miesięcy opracowanego dla muzeum lub podziemnej trasy turystycznej lub kopalni lub groty lub piwnicy,

e) minimum 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz posiadającym kwalifikacje zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków,

f) kierownikami robót elektrycznych i teletechnicznych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/teletechnicznych, zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. Wymagane 2 osoby lub 1 osoba (funkcje kierowników można łączyć pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień),

g) minimum 1 osobą – specjalistą ds. montażu i eksploatacji sprzętu i urządzeń AV/IT posiadającym uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,

h) minimum 1 osobą - programistą systemów sterowania wystawy posiadającym doświadczenie w realizacji (przygotowanie, instalacja i uruchomienie) przynajmniej 1 systemu sterowania wystawą lub ekspozycją z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. Wskazana osoba musi posiadać certyfikaty Producenta oferowanych systemów sterowania w zakresie ich znajomości na poziomie zaawansowanym,

i) zespołem 3 grafików, którzy uczestniczyli nie mniej niż 2 razy w realizacji zamówienia, którego przedmiotem był kontent multimedialny z wykorzystaniem technik 2D i 3D.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych w niniejszym punkcie funkcji za wyjątkiem funkcji wymienionych w pkt 5 lit. od a – c.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ – Projektowane post. umowy

Zmiany umowy:

1.Zamawiający ośw. iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w par. 19 Proj. post. umowy

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wyk. przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 spowodowanego jedną z następujących przyczyn:

1)będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu real. umowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dok. projektowej - o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;

2)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje adm. ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;

Ciąg dalszy w pkt VI.3) Informacje dodatkowe

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. z pkt III.2.2) Warunki real..

3)wyst. konieczności wyk. robót dodatkowych które wstrzymują lub opóźniają real. przedm. umowy-o okres opóźnienia lub wstrz. prac

4)wyst. konieczności wyk. dostaw objętych zam. dodatkowym, których wyk. jest niezbędne do wyk. zam. podst. skutkujące zm. zakr. robót i/lub przedł. term. real. zam. Roboty objęte zam. dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wyk. odrębnej umowy o zam. dodatkowe. Udzielenie zam. dod. musi być poprz. sporz. protokołu konieczności–o okres opóźnienia lub wstrz. prac zw. z wyk. dostaw objętych zam. dodatkowym

5)wyst. konieczności dok. zmian w dok. proj. – o okres, w którym będą dok. zm. proj. oraz ewentualne trwające w zw. z tym postęp. adm.;

6)z przyczyn niezależnych od Wyk. lub Zamaw., w szcz. z powodu działania osób trzecich oraz działania siły wyższej czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okol. niezależnych od strony która się na nią powołuje i których konsekwencji pomimo zach. należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postęp. o udzielenie zam. publ. Pod poj. siły wyższej na potrzeby nin. warunku należy rozum. zdarzenie zewn. o charakt. niezależnym od stron którego nie można uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zach. należytej staranności oraz którego nie można przyp. drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zm. umowy uważać się będzie w szcz. pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ogr. zw. z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające pow. 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zw. z dział. sił natury jeżeli uniemożl. lub znacznie utrudniają prow. prac-o okres dział. siły wyższej oraz usuw. skutków jej dział.

3.W przyp. ustania przyczyn określ. w ust. 2, Strony niezwł. przystąpią do real. swych obowiązków wynik. z umowy

4.Po ustaniu przyczyn uniemożl. wyk. przedm. zam. Wyk. jest zob. niezwłocznie zawiad. o tym fakcie Zamawiającego

5.Wraz z zawiadom. Wyk jest zob. przedst. dowody potw. zaistnienie zdarzeń uzasad. wydł. terminu wyk. zam. oraz potw. długość okresu przez który przedm. zam. nie mógł być wykonywany.

6.Dowodami mogą być w szcz.i:

1)inf. Instytutu Meteorologii i Gosp. Wodnej potw zaistnienie zdarzenia, na które powołuje się Wyk.

2)dok. fotograf.

3)pisma właściwych organów

4)decyzje adm. wydane przez właściwe organy

5)oświ.Wyk.

7.Wraz z zawiad. o ustaniu przyczyn uniemożl. wyk. przedmiotu zam. Wyk. może złożyć wniosek o wydł. terminu real. przedm. zam.

8.Wnioskowany okres wydł. realizacji przedm. zam.a nie może być dłuższy niż okresy o których mowa w ust. 2.

9.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

10.Zamawiający dopuszcza za swoją zgodą zmianę sprzętu zadeklar. w ofercie (w formularzu cenowym) przez Wykonawcę w przepadku jego braku na rynku polskim lub zaprzestania produkcji.

11.Zm. o której mowa w ust. 10 jest możliwa w zakr. zm. oferowanego sprzętu na inny model, innego producenta z zastrzeż. że sprzęt dostarczony zastępczo musi być o identycznych lub lepszych parametrach niż parametry sprzętu zadeklarowanego w ofercie (w formularzu cenowym) przez Wyk. w przep. jego braku na rynku polskim lub zaprz. produkcji.

11.Zmiana o której mowa w ust. 10 jest możliwa w zakr. zm. oferowanego sprzętu na inny model, innego producenta z zastrzeż. że sprzęt dostarczony zastępczo musi być o identycznych lub lepszych parametrach niż parametry sprzętu zadeklowanego w ofercie (formularzu cenowym)

12.Wyk. w przyp. o którym mowa w ust.10 jest zob. zwrócić się z wnioskiem o dok. zmiany umowy oraz zob. jest przedstawić dowody potw. dow. potw. zaistnienie przyczyn zmiany sprzętu

13 Dow mogą być w szczególności ośw. producenta lub dystrybutora o braku dostępności sprzętu lub zaprzestaniu produkcji, lub ośw. Wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021