Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465460-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Wschowa: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2021/S 179-465460

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Wschowski
Adresse postale: Plac Kosynierów 1 c
Ville: Wschowa
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code postal: 67-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Jemielno,
Adresse postale: Jemielno 81
Ville: Jemielno
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Code postal: 56-209
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://jemielno.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kuślin,
Adresse postale: Sczanieckiej 4,
Ville: Kuślin
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-316
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kuslin.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Paszowice,
Adresse postale: Paszowice 137,
Ville: Paszowice
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Code postal: 59-411
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.paszowice.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Siedlec,
Adresse postale: Zbąszyńska 17,
Ville: Siedlec
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-212
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.siedlec.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Skąpe,
Adresse postale: Skąpe 65,
Ville: Skąpe
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code postal: 66-213
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.skape.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Trzciel
Adresse postale: ul. Poznańska 22
Ville: Trzciel
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code postal: 66-320
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.trzciel.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Wolsztyński, ,
Adresse postale: ul. 5 Stycznia 5
Ville: Wolsztyn
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 64-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.powiatwolsztyn.pl/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Złotowski,
Adresse postale: ul. AL. Piasta 32,
Ville: Złotów,
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 77-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Błażejak
Courriel: przetargi@enmedia.org.pl
Téléphone: +48 616247468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zlotow-powiat.pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/transakcja/503705
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/503705
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.”

Numéro de référence: OSE.272.6.2021
II.1.2)Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1A, 1B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w podziale na części zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. dla poszczególnych części wynosi:

4.1.1. I część zamówienia – oświetlenie uliczne: 3 357 362 kWh (zamówienie planowane), zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Planowane zwiększenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 1 007 208 kWh.

4.1.2. II część zamówienia – pozostałe obiekty: 9 980 986 kWh (zamówienie planowane), zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Planowane zwiększenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 2 994 297 kWh.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Oświetlenie uliczne

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000 Électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Powiat Wschowski, Powiat Wolsztyński, Powiat Złotowski, Gmina Kuślin, Gmina Skąpe, Gmina Siedlec, Gmina Trzciel, Gmina Jemielno, Gmina Paszowice

II.2.4)Description des prestations:

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1A – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. dla I części zamówienia – oświetlenie uliczne: 3 357 362 kWh (zamówienie planowane), zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Planowane zwiększenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 1 007 208 kWh.

4.2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.

4.3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2A do SWZ.

4.4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4.5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2A do SWZ. Sprzedaż rezerwowa świadczona jest przez: Enea S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

4.6. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2A do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa.

4.7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1A SWZ zawarte są na czas określony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

4.8. W Załączniku nr 1A SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

4.9. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie do 30%, względem zużycia energii elektrycznej podanej w ust. 4.1. powyżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian opisany został w pkt 4,9 SWZ.

4.10. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/10/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium dla I części w wysokości : 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100),

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Bank Spółdzielczy we Wschowie nr konta: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 z adnotacją: „Wadium, nr sprawy: OSE.272.06.2021. Cz. I i/lub cz. II”

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pozostałe obiekty

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000 Électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Powiat Wschowski, Powiat Wolsztyński, Powiat Złotowski, Gmina Kuślin, Gmina Skąpe, Gmina Siedlec, Gmina Trzciel, Gmina Jemielno, Gmina Paszowice

II.2.4)Description des prestations:

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1B – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. dla II części zamówienia – pozostałe obiekty: 9 980 986 kWh (zamówienie planowane), zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Planowane zwiększenie/zmniejszenie do 30% wynosi: 2 994 297 kWh.

4.2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.

4.3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2B do SWZ.

4.4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4.5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2B do SWZ. Sprzedaż rezerwowa świadczona jest przez: Enea S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

4.6. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2B do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa.

4.7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1B SWZ zawarte są na czas określony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

4.8. W Załączniku nr 1B SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

4.9. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie do 30%, względem zużycia energii elektrycznej podanej w ust. 4.1. powyżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian opisany został w pkt 4,9 SWZ.

4.10. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/10/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium dla II części w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Bank Spółdzielczy we Wschowie nr konta: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 z adnotacją: „Wadium, nr sprawy: OSE.272.06.2021. Cz. I i/lub cz. II”

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wymóg posiadania uprawnienia dotyczy wszystkich części zamówienia.

PROCEDURA:

1. Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE. Te same zasady zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

3.. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

4.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8 - 10) ustawy Pzp, który (przesłanki fakultatywne):

4.1. art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.2. art. 109 ust. 1 pkt 8) Pzp - w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,

4.3. art. 109 ust. 1 pkt 9) Pzp - bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

4.4. art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp - w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej:

a) dla I części zamówienia: 600 000 zł,

b) dla II części zamówienia: 1 300 000 zł.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, których łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla tych poszczególnych części.

PROCEDURA C.D.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 8‒10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

5.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,

5.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,

5.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

8.1. nie podlegają wykluczeniu;

8.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.

9. Informacja o wykonawcach, podwykonawcach, udostępnienie zasobów zawarta została w rozdziale 8 SWZ.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, innych dokumentach oraz dokumentach jakie należy złożyć wraz z ofertą:

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

2.1. spełnienie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie opisanym w Rozdziale 6:

a) warunek z pkt 6.1.2. - koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,

b) warunek z pkt 6.1.3. - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę równą lub co najmniej:

- dla I części zamówienia: 600 000 zł,

- dla II części zamówienia: 1 300 000 zł.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

c) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2.1. lit b), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

d) warunek z pkt 6.1.4. - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ,

Podstawy wykluczenia opisane w rozdziale 7 SWZ:

1. W celu braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6A, 6B do SWZ,

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 8–10) ustawy.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ppkt 9.2.2. (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Zdolności techniczna lub zawodowa: zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić wykonawca, do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym:

wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej u jednego odbiorcy/zamawiającego, gdzie wielkość roczna (12 miesięcy) każdej z nich nie była niższa niż:

a) dla I części zamówienia: 2 000 000 kWh,

b) dla II części zamówienia: 3 000 000kWh.

Wykazana przez wykonawcę dostawa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku część zamówienia już wykonana musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku w pkt 6.1.4.

Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku składania oferty na dwie części, Wykonawca może się wykazać jedną dostawą na łączną wielkość odpowiadającą sumie rocznej wielkości dla części I i II, albo dwiema oddzielnymi dostawami na łączną wielkość roczną odpowiadającą co najmniej sumie wielkości rocznych dla części I i II, przy czym jedna z nich ma odpowiadać wielkości rocznej dla części II zamówienia tj. min. 3 000 000 kWh.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w.:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ppkt 9.2.2. lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w ppkt 9.2.2. lit. a) – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

1.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.2. lit. c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokument/-ty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

1.3. w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.10., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione analogicznie do wymienionych w ppkt 9.10.1. i 9.10.2,

1.4. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt 9.10. stosuje się odpowiednio.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

JEDZ:

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale 6 i 7 SWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - JEDZ).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.11. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W przypadku, gdy część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę, zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp. Wykonawca winien przedstawić na żądanie zamawiającego oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.11. (punkt powyżej).

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A/3B do SWZ,

2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ (JEDZ) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,

3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8A/8B do SWZ (jeżeli dotyczy),

4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9A/9B do SWZ (jeżeli dotyczy),

5. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – w przypadku gdy umocowanie osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru). Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie wymagane jest na każdym etapie prowadzonego postępowania,

6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający będzie mógł pobrać dokumenty wymienione w 9.16.5.),

7. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Termin realizacji zamówienia wyniesie 24 miesiące, od 1.01.2022 do 31.12.2023, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 5.2–5.4.

2. Informacja o warunkach realizacji umowy zawarta jest w projektowanych postanowieniach umowy wg załącznika nr 2 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian umownych zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy wg załącznika nr 2 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/10/2021
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/10/2021
Heure locale: 11:15
Lieu:

U pełnomocnika Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/503705

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Komisja przetargowa powołana przez pełnomocnika Zamawiającego. Otwarcie nastąpi po uprzednim odszyfrowaniu ofert złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej.

Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformazakupowa.pl

4. Oferta powinna być:

4.1. sporządzona w języku polskim;

4.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

4.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione).

5. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacja o wymaganiach technicznych oraz organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej – szczegółowy opis zawarty jest w rozdziale 10 SWZ.

6. Informacja o ochronie danych osobowych zawarta jest w rozdziale 35 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu,

3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 33.5.1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 33.6. wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo:

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021