Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 465464-2021

15/09/2021    S179

Poland-Lublin: Antiseptics and disinfectants

2021/S 179-465464

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Postal address: Al. Racławickie 23
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-049
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Sienkiewicz
E-mail: ksienkiewicz@1wszk.elk.pl
Telephone: +48 876219936
Internet address(es):
Main address: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://1wszk.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZW LUBLINIE FILIA W EŁKU.”

Reference number: DZP/PN/56/2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 2.1 - 2.2 do SWZ (Formularze cenowe) tj.:

Numer zadania Nazwa zadania

Zadanie nr 1 - Szczoteczka do zębów

Zadanie nr 2 - Płyn do zamgławiania

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Szczoteczka do zębów

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Apteka Zakładowa – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

w Lublinie Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w Załączniku nr 2.1

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z załącznikiem nr 2.1. do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 23
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Płyn do zamgławiania

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Apteka Zakładowa – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

w Lublinie Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, stosownie do zapotrzebowania określonego w Załącznikach nr 2.2.

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 23
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadanie nr 1 i 2

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców, którzy składają ofertę aktualnej wymaganej prawem koncesji/zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego na prowadzenie obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia dla produktów kwalifikowanych jako produkty lecznicze.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału

w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ

ZAMAWIAJĄCY PRZED WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3,5 i 6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5) ważna koncesja / zezwolenie / licencja Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego, zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi, a w przypadku producenta - zezwolenie na produkcję, jeżeli wymagane są przepisami prawa (dotyczy preparatów zakwalifikowanych, jako produkty lecznicze).

6) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

4. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt.3 ppkt. 4) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 4.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

7. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zadanie nr 1 i 2:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę środków do dezynfekcji stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o łącznej wartości nie mniejszej niż 44.000,00 zł, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania w wysokości nie niższej niż suma warunku wartościowego dla zadań, na które jest składana oferta – zgodnie z wzorem, który zawiera Załącznik nr 5 do SWZ:

Nazwa zadania Wartość w PLN

Zadanie nr 1 - 14 000,00

Zadanie nr 2 - 30 000,00

RAZEM - 44 000,00

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 117-305060
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Katarzyna Sienkiewicz, tel. 87/ 621 99 36; adres poczty mailowej: ksienkiewicz@1wszk.elk.pl.

Katarzyna Kucharczyk, tel. 87/ 621 99 36; adres poczty mailowej: kkucharczyk@1wszk.elk.pl.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ ;

2) Formularz cenowy (FC) – zgodnie z Załącznikiem nr 2.1-2.2 do SWZ, wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ, (dla formatu PDF zalecana minimalna czcionka 11)

3) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby wraz z jego Oświadczeniem w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

4) W zakresie przedmiotowych środków dowodowych:

a) dla produktów zakwalifikowanych przez producenta, jako wyrób medyczny:

- aktualny dokument dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 186) potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, tj.:

 deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

 certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej.

b) dla produktów zakwalifikowanych, jako preparaty biobójcze

- pozwolenie na obrót, o którym mowa w Ustawie o produktach biobójczych z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 24)

c) dla środków zakwalifikowanych, jako niebezpieczne - aktualne karty charakterystyki zgodne ze stanem prawnym na dzień ogłoszenia substancji niebezpiecznej, a jeżeli preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, należy złożyć stosowne oświadczenie (nie dotyczy środków zakwalifikowanych, jako produkt leczniczy), wskazujące jednoznacznie jakich pozycji ono dotyczy.

d) materiały informacyjne, opisy, katalogi, foldery w języku polskim dla każdego z elementów oferowanego asortymentu, nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 2.1-2.2 do SWZ – (z wyraźnym zaznaczeniem pozycji, której dotyczą).

e) aktualny dowód dopuszczenia do obrotu i używania środków do dezynfekcji ważny przez okres, co najmniej obowiązywania umowy.

f) oświadczenie, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty, będące przedmiotem zamówienia zostały poddane badaniom, które potwierdzają skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub badaniami PZH - dokumenty te Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego – wzór Załącznik nr 8 do SWZ.

g) etykiety handlowe dla każdej oferowanej pozycji asortymentowej w celu sprawdzenia, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem.

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021