Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465465-2021

15/09/2021    S179

Polen-Łódź: Computeranlagen und Zubehör

2021/S 179-465465

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: uul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, Maria Herszel
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”

Referenznummer der Bekanntmachung: DSR-ZP-VIII.271.7.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacji zamówienia polegająca na „Dostawie i montażu sprzętu i urządzeń. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń multimedialnych stanowiących wyposażenie budynków wraz z ich montażem, konfiguracją oraz wdrożeniem systemu, obejmująca również szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w obiektach położonych przy ulicy Moniuszki 3, 5 i ulicy Tuwima 10 w Łodzi. W obiektach przy ul. Moniuszki 3 i Tuwima 10 zaprojektowano pomieszczenia z funkcją biurowo-usługową dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta Łodzi.W budynku mieszczącym się przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka - nowoczesna multimedialna biblioteka. W obiekcie mieścić się również będą pracownie dla młodzieży, pracownie multimedialne, sale szkoleniowe/warsztatowe, studio lektorskie i pomieszczenia administracyjne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa i montaż urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30236000 Diverse Computerausrüstungen
30237200 Computerzubehör
32410000 Lokales Netz
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48620000 Betriebssysteme
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Łódź, ulica Moniuszki 3, 5 i ulica Tuwima 10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacji zamówienia polegająca na „Dostawie i montażu sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z budżetu Miasta Łodzi.

Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń multimedialnych stanowiących wyposażenie budynków wraz z ich montażem, konfiguracją oraz wdrożeniem systemu, obejmująca również szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w obiektach położonych przy ulicy Moniuszki 3, 5 i ulicy Tuwima 10 w Łodzi. W obiektach przy ul. Moniuszki 3 i Tuwima 10 zaprojektowano pomieszczenia z funkcją biurowo-usługową dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta Łodzi.W budynku mieszczącym się przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka - nowoczesna multimedialna biblioteka. W obiekcie mieścić się również będą pracownie dla młodzieży, pracownie multimedialne, sale szkoleniowe/warsztatowe, studio lektorskie i pomieszczenia administracyjne. Część 1: dostawa i montaż urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych.Szczegółowy zakres dostaw objęty zamówieniem stanowi załącznik Nr 1.1a do OPZ. Zamawiający oczekuje dostarczenia sprzętu i urządzeń elektronicznych, których zastosowanie umożliwia przesyłanie danych internetowych przez sieć komputerową. Urządzenia będą kompatybilne do zastosowanych rozwiązań systemowych i instalacyjnych przyjętych w dokumentacji branżowej, wykonawczej dla systemów sieciowych, telekomunikacyjnych i niskoprądowych dla każdej lokalizacji zgodnie z wykazami - (Załącznik Nr 1_1, 1_2 i 1_3).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (Ts) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas na usunięcia błędu i/lub usterki (Tu) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacji zamówienia polegająca na „Dostawie i montażu sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z budżetu Miasta Łodzi

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – 130 000 PLN.Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa i montaż urządzeń multimedialnych Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30236000 Diverse Computerausrüstungen
30237200 Computerzubehör
32410000 Lokales Netz
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48620000 Betriebssysteme
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Łódź, ulica Moniuszki 3, 5 i ulica Tuwima 10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacji zamówienia polegająca na „Dostawie i montażu sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z budżetu Miasta Łodzi.

Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń multimedialnych stanowiących wyposażenie budynków wraz z ich montażem, konfiguracją oraz wdrożeniem systemu, obejmująca również szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w obiektach położonych przy ulicy Moniuszki 3, 5 i ulicy Tuwima 10 w Łodzi. W obiektach przy ul. Moniuszki 3 i Tuwima 10 zaprojektowano pomieszczenia z funkcją biurowo-usługową dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta Łodzi.W budynku mieszczącym się przy ul. Moniuszki 5 powstanie Mediateka - nowoczesna multimedialna biblioteka. W obiekcie mieścić się również będą pracownie dla młodzieży, pracownie multimedialne, sale szkoleniowe/warsztatowe, studio lektorskie i pomieszczenia administracyjne. Szczegółowy zakres dostaw objęty zamówieniem stanowi załącznik Nr 1.2a do OPZ. Zamawiający oczekuje dostawy wszystkich wymaganych urządzeń końcowych wraz z akcesoriami korzystających z sieci komputerowej i służących do wymiany informacji w różnej postaci: grafiki, obrazu, dźwięku i tekstu. Dostarczony sprzęt i urządzenia będą kompatybilne do zastosowanych rozwiązań przyjętych w dokumentacji branżowej wykonawczej zrealizowanej w ramach odrębnego zamówienia z Generalnym Wykonawcą w zakresie urządzeń multimedialnych zgodnie z wykazami (Załącznik Nr 2_1, 2_2 i 2_3) odrębnie dla każdej lokalizacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (Ts) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas na usunięcia błędu i/lub usterki (Tu) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacji zamówienia polegająca na „Dostawie i montażu sprzętu i urządzeń w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 i z budżetu Miasta Łodzi

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości – 60 000 PLN.Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Numeracja zgodna z SWZ: 5. INFRMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

5.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 106 ustawy Pzp żąda od Wykonawców złożenia: Dla części 1 – brak wymagań Dla Części 2 - Wydruków testów przeprowadzonych dla podzespołów wyszczególnionych w załącznikach do Opisu przedmiotu zamówienia – wykazy wyposażenia stanowiące zał. 2_1, 2_2, 2_3, przeprowadzone na określonych w nich zasadach i warunkach. Wydruki muszą być wykonane nie wcześniej niż w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówienia ze stron wskazanych w ww. załącznikach oraz w formularzach cenowych. 5.2.Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.5.3.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.4.Postanowienia pkt. 5.3. SWZ nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.5.Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 40.INFORMACJE KOŃCOWE 40.1 Zamawiający nie przewiduje:1) zawarcia umowy ramowej; 2) składania ofert wariantowych;

3)rozliczania w walutach obcych;4)zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;5)wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;6)Odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego 40.2 Zamawiający nie przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp 40.3 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy - Załączniki nr 6 do SWZ.40.4 Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Numeracja zgodna z SWZ: 9 WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.9.1Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca składa wraz z ofertą:9.2Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

9.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 3 do SWZ (plik w formacie XML).9.2.1.1Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) stanowi Załącznik nr 3a do SWZ (dodatkowo jest dostępna do pobrania pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 9.2.1.2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci pliku XML przygotowany w Serwisie Urzędu Zamówień Publicznych dostępny jest pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/9.2.1.3 Ww. Serwis umożliwia Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej (eESPD). Więcej informacji można uzyskać pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd

9.2.1.4Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ – I, II, III, IV, VI.9.2.1.4.1Wykonawca wypełnia część I JEDZ, jeżeli nie korzysta z pliku xml udostępnionego przez Zamawiającego.9.2.1.4.2W części II Wykonawca wypełnia sekcje A-D stosownie do zaistniałych okoliczności.9.2.1.4.3Wykonawca wypełnia część III JEDZ dotyczącą podstaw wykluczenia.9.2.1.4.4Wykonawca w części IV JEDZ wypełnia jedynie sekcję α - ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

9.2.1.4.5 Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ dotyczącej kryteriów kwalifikacji.9.2.1.4.6Właściwej weryfikacji braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 9 SWZ, składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.9.2.1.5Udostępniony plik XML zawiera tylko pola przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawcę. [Zamawiający udostępnia również plik „JEDZ-plik-pogladowy.pdf” tożsamy zakresowo z plikiem xml, a służący do zapoznania się z wymaganym zakresem wypełnienia JEDZ. Pliku pdf nie należy wypełniać!]. 9.2.1.6Ramowa instrukcja postępowania:9.2.1.6.1Pobrany ze strony internetowej Zamawiającego skompresowany folder „Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ.zip” (Załącznik nr 3 do SWZ) należy zapisać na urządzeniu Wykonawcy oraz rozpakować (np. programem 7-zip lub innym obsługującym pliki formatu .zip) 9.2.1.6.2Następnie otrzymany plik „espd-request.xml” Wykonawca wczytuje do Serwisu UZP dostępnego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/. Podgląd i edycja pliku nie są możliwe bez zaimportowania go do Serwisu. [W folderze tym Zamawiający udostępnia również plik poglądowy „.pdf” tożsamy zakresowo z przygotowanym plikiem xml. Wykonawca może zapoznać się z zakresem przygotowanego pliku JEDZ bez konieczności wczytywania go do Serwisu UZP. Nie należy wypełniać tego pliku!]9.2.1.6.3Wypełnia wymagane dane i zapisuje plik na własnym urządzeniu w formacie .pdf [System umożliwia również zapisanie pliku XML, w celu jego dalszej edycji bądź wykorzystania zawartych danych w innych postępowaniach (...)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

c.d. (...) Serwis UZP nie przechowuje takich plików, dlatego niezbędne jest zapisanie go na nośniku danych Wykonawcy.]9.2.1.6.4JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zapisany plik JEDZ w formacie .pdf Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. [Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ, również powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio przez każdego z nich.] 9.2.1.6.5Podpis należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.9.2.1.7Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 9.2.1.8Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący podwykonawców.9.2.1.9W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 9.2.1.10Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.

9.2.2Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby zamówienia Wykonawcy składającego ofertę – (jeśli dotyczy) projekt zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument winien określać w szczególności:9.2.2.1zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;9.2.2.2 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;9.2.2.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;9.2.3 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.3 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

9.3.1.Dla Części 2 - Wydruków testów przeprowadzonych dla podzespołów wyszczególnionych w załącznikach do Opisu przedmiotu zamówienia – wykazy wyposażenia stanowiące zał. 2_1, 2_2, 2_3, przeprowadzone na określonych w nich zasadach i warunkach. Wydruki muszą być wykonane nie wcześniej niż w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówienia ze stron wskazanych w ww. załącznikach oraz w formularzach cenowych.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

(numeracja zgodna z SWZ) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie:

Dla części 1: 8.1.4.1 co najmniej 1 (jedną) dostawę urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.Dla części 2:8.1.4.2 co najmniej 1 (jedną) dostawę urządzeń multimedialnych wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto UWAGA: 1. Przez urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne Zamawiający rozumie systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.2.Przez urządzenia multimedialne Zamawiający rozumie dowolny sprzętowy system, zdolny do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki, tekstów oraz danych. 3.Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia:a)w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej w tych częściach, Wykonawca winien w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazać dostawę dla każdej z części oddzielenie.b) w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej tylko w jednej części Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem odpowiednio dla danej części zamówienia na którą złożył ofertę. 4.W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres /wartość każdego zamówienia, o którym mowa powyżej.5.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 6.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniuw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(numeracja zgodna z SWZ) 9.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych (z zastrzeżeniem/uwzględnieniem pkt 31 SWZ), tj.:9.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.4.1.1Wykazu dostaw (wg wzoru - Załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są:referencje; bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane;a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podst.przesłanek zawartych w art 108 ust 1 ustawy PZP. 7.2Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.7.3Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 7.1 SWZ Wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp.7.4Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110 ust. 2 pkt.1-3 ustawy Pzp.7.5Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 6.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/10/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Maria Herszel

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(numeracja zgodna z SWZ) 39KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO 39.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:39.1.1Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl 39.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych

z przetwarzaniem danych.39.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. 39.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.

39.1.5Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 39.1.5.1 ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;39.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;39.1.5.3ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;39.1.5.4 ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.39.1.6Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:39.1.6.1przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;39.1.6.2 zawarcia umowy; 39.1.6.3rozliczenia finansowo- księgowego.39.1.7Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.39.1.8Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat

w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.39.1.9W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

39.1.9.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;39.1.9.2sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia 39.1.9.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

39.1.10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych dalej pkt 39.1.11 i 39 .2 SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

(numeracja zgodna z SIWZ)38.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

38.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 38.3 W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 38.3.1 niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

38.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 38.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 38.5Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać́ się̨ z jego treścią̨ przed upływem tego terminu.

38.6 Domniemywa się̨, że Zamawiający mógł zapoznać́ się̨ z treścią̨ odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 38.7 Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:38.7.1.10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 38.7.2.15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 38.7.1 SWZ.

38.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 38.9Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 38.10Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 38.10.1.30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 38.10.2.6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 38.11Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 38.12 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszwa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021