Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465468-2021

15/09/2021    S179

Polen-Breslau: Laborreagenzien

2021/S 179-465468

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Nationale Identifikationsnummer: 8992228643
Postanschrift: ul. Dobrzyńska 21/23
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-403
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Olimpia Szaran
E-Mail: przetargi@wzsoz.wroc.pl
Fax: +48 717747771
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dobrzynska.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań biochemicznych

Referenznummer der Bekanntmachung: 47/P/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego, odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie JEDZ w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie JEDZ, składa każdy z Wykonawców.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotówudostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp., przedstawia oświadczenie w formie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434520 Blutanalysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (pok. 302) w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik od nr 2 do SWZ i załączniku nr 3 do SWZ - Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych dla analizatora i odczynników do wykonania badań biochemicznych a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, wymagane przez Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp., tj:

1)na potwierdzenie, że oferowane wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na każdy oferowany produkt w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu;

w przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powyżej.

2)katalog lub folder (lub wyciąg z katalogu lub folderu) potwierdzający, że zaoferowany analizator jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, zawierającego nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja. Zaleca się, aby Wykonawca wskazał poprzez zaznaczenie w katalogu lub folderze poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany lub nie zawierały wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, należy tę rozbieżność wskazać i wykazać (opisać) w jaki sposób zaoferowany analizator spełnia wymogi określone w SWZ;3)katalog lub folder (lub wyciąg z katalog lub folder) zawierający nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy zaoferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów.Dane dotyczące oferowanych parametrów, cech, warunków realizacji, zawarte w ofercie oraz dokumentach do niej dołączonych (np. informacje zawarte na ulotkach, w instrukcjach i katalogach) muszą być jednakowe.

Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:1)Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,2)Formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,3)Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych dla analizatora i odczynników do wykonania badań biochemicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę4)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).6)Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje).7)Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników w mieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału opatrzone podpisem mocodawcy lub odpisu poświadczonego notarialnie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termin ważności odczynników / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne analizatora i odczynników / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wykorzysta 70% asortymentu.

Pozostałe 30% Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)wydzierżawienia Zamawiającemu fabrycznie nowego analizatora do wykonywania badań biochemicznych, zwanego dalej „analizatorem”

1.1) Zamawiający dopuszcza możliwość wydzierżawienia analizatora używanego, którego rok produkcji będzie nie starszy niż 2016 pod warunkiem, że wszystkie kluczowe dla funkcjonowania analizatora części zostaną wymienione na nowe,

1.2) dzierżawiony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych i pracować na zamawianych odczynnikach,

1.3) wymagania określone w załączniku nr 3 do SWZ należy traktować jako wymagania minimalne, stawiane przez Zamawiającego dla oferowanego analizatora,

1.4) w cenie oferty Wykonawca zapewni serwis w siedzibie Zamawiającego oraz wsparcie techniczne na warunkach określonych w projekcie umowy,

1.5) w cenie oferty Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego analizatora.

2)sukcesywnych dostaw do siedziby Zamawiającego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych

i materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z oferowanym sprzętem lub dedykowanych przez producenta do oferowanego analizatora, zwanych dalej „odczynnikami”, spełniających następujące wymagania:

2.1) oferowane odczynniki muszą w ilości zabezpieczającej wykonanie ilościowe wszystkich oznaczeń (pacjent+ materiały kontrolne) wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ,

2.2) oferowane odczynniki muszą posiadać opakowania umożliwiające ich bezpośrednie wstawienie na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania poza analizatorem,

2.3) oferowane odczynniki muszą posiadać terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów tj. minimum 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego- oferowane odczynniki muszą spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia

20 maja 2010 r.

2.4) oferowane odczynniki muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

1)wypełnienia formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wypełnienie wszystkich pól skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku niepodzielności ilości oznaczeń w opakowaniu, należy zaokrąglić je w górę do pełnego opakowania,

2)wypełnienia załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych analizatora i odczynników do wykonania badań biochemicznych, nie wypełnienie wszystkich pól (ze szczególnym wskazaniem na kolumnę zawierającą opis parametrów oferowanych) skutkować będzie odrzuceniem oferty,

3)wyszczególnienia w załączniku nr 2 oraz skalkulowania wystarczającej ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i innych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonywania badań biochemicznych na zaoferowanym analizatorze. W przypadku nieuwzględnienia choćby jednego elementu lub zaniżenia ilości asortymentu w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca na własny koszt dostarczy dany element lub brakującą ilość towaru.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

b)art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym złącznik nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/10/2021
Ortszeit: 10:05
Ort:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na (platformazakupowa.pl) na stronie prowadzonego postępowania pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc).Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Olimpia Szaran.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń:

1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz

z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

3)Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

4)Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5)Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

6)Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:a)art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp, b)art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,c)art. 109 ust. 1 pkt 7, 8, 10 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wyżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, ww. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte w artykułach od art. 513 do art. 576 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021