Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465468-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Wrocław: Réactifs de laboratoire

2021/S 179-465468

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Numéro national d'identification: 8992228643
Adresse postale: ul. Dobrzyńska 21/23
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-403
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Olimpia Szaran
Courriel: przetargi@wzsoz.wroc.pl
Fax: +48 717747771
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dobrzynska.wroc.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań biochemicznych

Numéro de référence: 47/P/21
II.1.2)Code CPV principal
33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego, odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie JEDZ w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie JEDZ, składa każdy z Wykonawców.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotówudostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp., przedstawia oświadczenie w formie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38434520 Analyseurs de sang
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Lieu principal d'exécution:

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (pok. 302) w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik od nr 2 do SWZ i załączniku nr 3 do SWZ - Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych dla analizatora i odczynników do wykonania badań biochemicznych a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, wymagane przez Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp., tj:

1)na potwierdzenie, że oferowane wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na każdy oferowany produkt w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu;

w przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powyżej.

2)katalog lub folder (lub wyciąg z katalogu lub folderu) potwierdzający, że zaoferowany analizator jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, zawierającego nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja. Zaleca się, aby Wykonawca wskazał poprzez zaznaczenie w katalogu lub folderze poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany lub nie zawierały wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, należy tę rozbieżność wskazać i wykazać (opisać) w jaki sposób zaoferowany analizator spełnia wymogi określone w SWZ;3)katalog lub folder (lub wyciąg z katalog lub folder) zawierający nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy zaoferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów.Dane dotyczące oferowanych parametrów, cech, warunków realizacji, zawarte w ofercie oraz dokumentach do niej dołączonych (np. informacje zawarte na ulotkach, w instrukcjach i katalogach) muszą być jednakowe.

Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:1)Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,2)Formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,3)Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych dla analizatora i odczynników do wykonania badań biochemicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę4)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).6)Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje).7)Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników w mieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału opatrzone podpisem mocodawcy lub odpisu poświadczonego notarialnie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Termin ważności odczynników / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne analizatora i odczynników / Pondération: 30
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu określonego w Formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wykorzysta 70% asortymentu.

Pozostałe 30% Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)wydzierżawienia Zamawiającemu fabrycznie nowego analizatora do wykonywania badań biochemicznych, zwanego dalej „analizatorem”

1.1) Zamawiający dopuszcza możliwość wydzierżawienia analizatora używanego, którego rok produkcji będzie nie starszy niż 2016 pod warunkiem, że wszystkie kluczowe dla funkcjonowania analizatora części zostaną wymienione na nowe,

1.2) dzierżawiony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych i pracować na zamawianych odczynnikach,

1.3) wymagania określone w załączniku nr 3 do SWZ należy traktować jako wymagania minimalne, stawiane przez Zamawiającego dla oferowanego analizatora,

1.4) w cenie oferty Wykonawca zapewni serwis w siedzibie Zamawiającego oraz wsparcie techniczne na warunkach określonych w projekcie umowy,

1.5) w cenie oferty Wykonawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego analizatora.

2)sukcesywnych dostaw do siedziby Zamawiającego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych

i materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z oferowanym sprzętem lub dedykowanych przez producenta do oferowanego analizatora, zwanych dalej „odczynnikami”, spełniających następujące wymagania:

2.1) oferowane odczynniki muszą w ilości zabezpieczającej wykonanie ilościowe wszystkich oznaczeń (pacjent+ materiały kontrolne) wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ,

2.2) oferowane odczynniki muszą posiadać opakowania umożliwiające ich bezpośrednie wstawienie na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania poza analizatorem,

2.3) oferowane odczynniki muszą posiadać terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów tj. minimum 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego- oferowane odczynniki muszą spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia

20 maja 2010 r.

2.4) oferowane odczynniki muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

1)wypełnienia formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie wypełnienie wszystkich pól skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku niepodzielności ilości oznaczeń w opakowaniu, należy zaokrąglić je w górę do pełnego opakowania,

2)wypełnienia załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych analizatora i odczynników do wykonania badań biochemicznych, nie wypełnienie wszystkich pól (ze szczególnym wskazaniem na kolumnę zawierającą opis parametrów oferowanych) skutkować będzie odrzuceniem oferty,

3)wyszczególnienia w załączniku nr 2 oraz skalkulowania wystarczającej ilości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i innych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonywania badań biochemicznych na zaoferowanym analizatorze. W przypadku nieuwzględnienia choćby jednego elementu lub zaniżenia ilości asortymentu w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca na własny koszt dostarczy dany element lub brakującą ilość towaru.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

b)art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym złącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/10/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 16/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/10/2021
Heure locale: 10:05
Lieu:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na (platformazakupowa.pl) na stronie prowadzonego postępowania pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc).Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Olimpia Szaran.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów lub oświadczeń:

1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz

z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

3)Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

4)Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5)Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

6)Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:a)art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp, b)art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,c)art. 109 ust. 1 pkt 7, 8, 10 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wyżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, ww. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte w artykułach od art. 513 do art. 576 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Biuro Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021