Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465470-2021

15/09/2021    S179

Polen-Nowy Sącz: Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen

2021/S 179-465470

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Nowy Sącz
Nationale Identifikationsnummer: 734-350-70-21
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: bzp@nowysacz.pl
Telefon: +48 184486600
Fax: +48 184437863
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/nowysacz
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leasing operacyjny fabrycznie nowych samochodów dostawczych i osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.96.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34115200 Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, na podstawie umowy leasingu, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy fabrycznie nowych samochodów, zwanych w dalszej części „pojazdami”, z opcją wykupu na koniec okresu trwania leasingu.

2. Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części:

- Zadanie I: leasing operacyjny samochodów osobowych i osobowo-dostawczych,

- Zadanie II: leasing operacyjny samochodów typu furgon.

3. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia dla pojazdów stanowiących przedmiot leasingu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji, załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający nie definiuje koloru pojazdów, oferowane przez Wykonawcę pojazdy nie muszą być tej samej marki, ani modelu.

5. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leasing operacyjny samochodów osobowo-dostawczych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
66114000 Finanzierungs-Leasing
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego

Sącza na okres trzech lat.

2. Zadanie I obejmuje leasing operacyjny 4 sztuk samochodów osobowych i osobowo-dostawczych,

Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu:

a) forma leasingu: operacyjny z opcją wykupu;

b) okres leasingu – 36 miesięcy (35 rat, płatnych w okresach miesięcznych w terminach ustalonych w harmonogramie);

2. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia dla pojazdów stanowiących przedmiot leasingu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji, załącznik nr 1.1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Po zakończeniu umowy leasingu, Zamawiający ma prawo wykupić samochody za 10 % ustalonej wartości.

2. O skorzystaniu z uprawnienia odnośnie wykupu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę czternaście dni przed wygaśnięciem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wraz z ofertą należy złożyć:

- oświadczenia potwierdzające, że oferowane pojazdy odpowiadają wymaganiom tj. szczegółowe dane jakościowe, techniczne i użytkowe, zgodnie z zał. nr 1.1

- materiały informacyjne (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanych pojazdów w tym wyposażenia - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leasing operacyjny samochodów osobowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000 Personenkraftwagen
66114000 Finanzierungs-Leasing
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego

Sącza na okres trzech lat.

2. Zadanie II obejmuje leasing operacyjny 4 sztuk samochodów typu furgon,

Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu:

a) forma leasingu: operacyjny z opcją wykupu;

b) okres leasingu – 36 miesięcy (35 rat, płatnych w okresach miesięcznych w terminach ustalonych w harmonogramie);

2. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia dla pojazdów stanowiących przedmiot leasingu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji, załącznik nr 1.2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Po zakończeniu umowy leasingu, Zamawiający ma prawo wykupić samochody za 10 % ustalonej wartości.

2. O skorzystaniu z uprawnienia odnośnie wykupu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę czternaście dni przed wygaśnięciem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wraz z ofertą należy złożyć:

- oświadczenia potwierdzające, że oferowane pojazdy odpowiadają wymaganiom tj. szczegółowe dane jakościowe, techniczne i użytkowe, zgodnie z zał. nr 1.2

- materiały informacyjne (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanych pojazdów w tym wyposażenia - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

3. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III pkt III.1.1 ppkt 2.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załączniki do specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki do specyfikacji.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 09:30
Ort:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w sekcji III pkt III.1, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy;

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą:

2.1. wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 do specyfikacji;

2.2 wzoru umowy leasingowej lub ogólnych warunków umowy leasingowej (OWUL);

2.3. dokumentów, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy.

3. Wszelkie informacje dotyczące formy przekazania dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt 1 i 2 zawarte są w specyfikacji.

4. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w specyfikacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021