Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465470-2021

Submission deadline has been amended by:  513757-2021
15/09/2021    S179

Pologne-Nowy Sącz: Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes

2021/S 179-465470

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Nowy Sącz
Numéro national d'identification: 734-350-70-21
Adresse postale: Rynek 1
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Biuro Zamówień Publicznych
Courriel: bzp@nowysacz.pl
Téléphone: +48 184486600
Fax: +48 184437863
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.malopolska.pl/nowysacz
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Leasing operacyjny fabrycznie nowych samochodów dostawczych i osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Numéro de référence: BZP.271.96.2021
II.1.2)Code CPV principal
34115200 Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix personnes
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, na podstawie umowy leasingu, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy fabrycznie nowych samochodów, zwanych w dalszej części „pojazdami”, z opcją wykupu na koniec okresu trwania leasingu.

2. Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części:

- Zadanie I: leasing operacyjny samochodów osobowych i osobowo-dostawczych,

- Zadanie II: leasing operacyjny samochodów typu furgon.

3. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia dla pojazdów stanowiących przedmiot leasingu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacji, załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający nie definiuje koloru pojazdów, oferowane przez Wykonawcę pojazdy nie muszą być tej samej marki, ani modelu.

5. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Leasing operacyjny samochodów osobowo-dostawczych

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34110000 Voitures particulières
66114000 Services de leasing financier
66000000 Services financiers et d'assurance
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego

Sącza na okres trzech lat.

2. Zadanie I obejmuje leasing operacyjny 4 sztuk samochodów osobowych i osobowo-dostawczych,

Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu:

a) forma leasingu: operacyjny z opcją wykupu;

b) okres leasingu – 36 miesięcy (35 rat, płatnych w okresach miesięcznych w terminach ustalonych w harmonogramie);

2. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia dla pojazdów stanowiących przedmiot leasingu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji, załącznik nr 1.1 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1. Po zakończeniu umowy leasingu, Zamawiający ma prawo wykupić samochody za 10 % ustalonej wartości.

2. O skorzystaniu z uprawnienia odnośnie wykupu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę czternaście dni przed wygaśnięciem umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wraz z ofertą należy złożyć:

- oświadczenia potwierdzające, że oferowane pojazdy odpowiadają wymaganiom tj. szczegółowe dane jakościowe, techniczne i użytkowe, zgodnie z zał. nr 1.1

- materiały informacyjne (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanych pojazdów w tym wyposażenia - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Leasing operacyjny samochodów osobowych

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34110000 Voitures particulières
66114000 Services de leasing financier
66000000 Services financiers et d'assurance
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego

Sącza na okres trzech lat.

2. Zadanie II obejmuje leasing operacyjny 4 sztuk samochodów typu furgon,

Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu:

a) forma leasingu: operacyjny z opcją wykupu;

b) okres leasingu – 36 miesięcy (35 rat, płatnych w okresach miesięcznych w terminach ustalonych w harmonogramie);

2. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia dla pojazdów stanowiących przedmiot leasingu zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji, załącznik nr 1.2 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1. Po zakończeniu umowy leasingu, Zamawiający ma prawo wykupić samochody za 10 % ustalonej wartości.

2. O skorzystaniu z uprawnienia odnośnie wykupu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę czternaście dni przed wygaśnięciem umowy.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wraz z ofertą należy złożyć:

- oświadczenia potwierdzające, że oferowane pojazdy odpowiadają wymaganiom tj. szczegółowe dane jakościowe, techniczne i użytkowe, zgodnie z zał. nr 1.2

- materiały informacyjne (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanych pojazdów w tym wyposażenia - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

3. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III pkt III.1.1 ppkt 2.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załączniki do specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki do specyfikacji.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/10/2021
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 09/12/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/10/2021
Heure locale: 09:30
Lieu:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w sekcji III pkt III.1, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy;

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą:

2.1. wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 do specyfikacji;

2.2 wzoru umowy leasingowej lub ogólnych warunków umowy leasingowej (OWUL);

2.3. dokumentów, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy.

3. Wszelkie informacje dotyczące formy przekazania dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt 1 i 2 zawarte są w specyfikacji.

4. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w specyfikacji.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021