Услуги - 465484-2016

31/12/2016    S253

Бeлгия-Брюксел: Междуинституционален рамков договор за услуги за дейности, свързани с по-добри регламенти

2016/S 253-465484

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/012
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2085
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Междуинституционален рамков договор за услуги за дейности, свързани с по-добри регламенти.

Референтен номер: EASME/EMFF/2016/029.
II.1.2)Основен CPV код
79410000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

EASME, като водещ възлагащ орган, желае да сключи най-много 3 каскадни рамкови договори за всяка партида, като партидите са:

партида 1: обща политика в областта на рибарството, с изключение на нейното международно измерение, и

партида 2: интегрирана морска политика.

Общата цел е да се осигури помощ за ГД „Морско дело и рибарство“ в изпълнението на дейности, свързани с по-добри регламенти, в рамките на общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика. Поканата за участие в търг има за цел подбора на изпълнители, способни да предоставят експертни възможности, които ще бъдат използвани, при поискване, с помощта на специфични заявления за услуги.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 800 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обща политика в областта на рибарството, с изключение на нейното международно измерение

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71351900 Геоложки, океанографски и хидроложки услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, определени от изпълнителя, с изключение на случаите, когато заседанията ще се провеждат в помещенията на EASME или на Европейската комисия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхванатите услуги включват подпомагане на отделите на Комисията в провеждането на:

— ретроспективни оценки, включително проверки на пригодността,

— бъдещи оценки, включително оценки на въздействието,

— консултации със заинтересованите страни, и

— оценка на разходите и ползите, свързани със съществуващите и бъдещите политики и/или регулаторни мерки, по-специално по отношение на административната тежест,

в областите на общата политика в областта на рибарството (CFP), с изключение на нейното международно измерение.

Задачите, описани по-горе, са индикативни и могат да бъдат поискани други задачи, свързани с оценяването и оценката на въздействието на общата политика в областта на рибарството, в съответствие с потребностите на възлагащия орган.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Европейския фонд за морско дело и рибарство за 2016 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Интегрирана морска политика

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71351900 Геоложки, океанографски и хидроложки услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, определени от изпълнителя, с изключение на случаите, когато заседанията ще се провеждат в помещенията на EASME или на Европейската комисия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхванатите услуги включват подпомагане на отделите на Комисията в провеждането на:

— ретроспективни оценки, включително проверки на пригодността,

— бъдещи оценки, включително оценки на въздействието,

— консултации със заинтересованите страни, и

— оценка на разходите и ползите, свързани със съществуващите и бъдещите политики и/или регулаторни мерки, по-специално по отношение на административната тежест,

в областите на интегрираната морска политика (IMP).

Задачите, описани по-горе, са индикативни и могат да бъдат поискани други задачи, свързани с оценяването и оценката на въздействието на интегрираната морска политика, в съответствие с потребностите на възлагащия орган.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Европейския фонд за морско дело и рибарство за 2016 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/02/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2017
Местно време: 10:30
Място:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, room COV10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +35 243031
Факс: +35 243032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/12/2016