Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465493-2021

15/09/2021    S179

Polen-Ciechocinek: Fisch

2021/S 179-465493

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku
Ort: Ciechocinek
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Zdunowska
E-Mail: d.zdunowska@22wszur.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.22wszur.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.22wszur.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa ryb i przetworów rybnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 8/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
03311000 Fisch
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i przetworów rybnych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku w asortymencie i ilościach wskazanych w dokumentach zamówienia umieszczonych na stronie prowadzonego postępowania

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15200000 Zubereiteter Fisch und Fischkonserven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych

1 Filet śledziowy - matjas. Opakowanie - wiaderko plastikowe 2-4kg 1500 kg

2 Rolmopsy śledziowe po kaszubsku , opakowanie - wiaderko plastikowe 3-5kg. 720kg

3 Dorsz czarniak filet b/s mrożony, Opakowanie 6,8-9kg , zawartość glazury technologicznej , nie więcej niż 5%. 500kg

4 Dorsz Gadus filet b/s mrożony, Masa pojedynczego fileta , nie mniej niż 110g , zawartość glazury , nie więcej niż 5%. 4500kg

5 Śledzie marynowane MOSKALIKI , opakowanie- wiaderko plastikowe 3-5 kg. 450kg

7 Filet z limandy(soli) mrozony B/S 300-500g, opakowanie 5kg. 300kg

7 Łosoś filet bez ości, ze skórą ;świeży ,vacuum 1,5 - 2 kg. 70kg

8 Śledź bałtycki , tusza wędzona , opakowanie 2 kg. 50kg

9 Filet z z morszczuka capski , ze skórą , Opakowanie 2x 5kg 150kg

10 Sandacz filet mrożony . 350kg

11 Halibut stek kalibrowany 180-200g mrożony 250kg

12 Okoń nilowy filet b/s mrożony, 200kg

13 Karp tusza, świeży patroszony bez głowy 100kg

14 Łosoś wędzony ścinki 500g.. 150kg

15 Łosoś wędzony plastry 100g. 100kg

16 Ryba wędzona - makrela, 400/600g 1200kg

17 Śledź w oleju, puszka 0,17 kg 600kg

18 Tuńczyk kons. w sosie własnym ( kawałki) , puszka 0,17 kg 250kg

19 Szprotki wędzone opakowanie do 2 kg 50kg

20 Kawior 0,05 kg 1kg

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W przypadku niewyczerpania w całości środków wynikających z zawartej Umowy, w okresie jej obowiązywania Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania wszystkich środków, nie dłużej jednak niż dwa miesiące od dnia zakończenia jej obowiązywania. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile zamawiający złoży przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym będzie odbywała się w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy, jeżeli wykaże że posiada koncesję, zezwolenie, licencje w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności:

aktualną decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1753), lub właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2021) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730, z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

wykonawca musi przestawić dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250 000,00 zł

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250.000zł

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

określone w dokumentach zamówienia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na fakt, ze środków finansowych na realizacje tej części zamówienia z poprzedniej umowy wystarczy na około 4 tygodnie. Jest to sytuacja, której wcześniej nie można było przewiedzieć albowiem została zawarta umowa na dostawę mięsa i wędlin z terminem ważności 31.12.2021r. Przy takim założeniu Zamawiający wszczynając postępowanie w miesiącu wrzesień mógłby prowadzić procedurę unijną w normalnym trybie i zawrzeć umowy od 01.01.2022r . Z uwagi na fakt, ze w miedzy czasie zwiększono liczbę kuracjuszy aniżeli zaplanowanych na dzień podpisania obecnej umowy środki finansowe z umowy zostaną wkrótce wyczerpane.

W związku z powyższym zachodzi przesłanka ustawy umożliwiająca skrócenie terminu składania ofert. krótszy termin składania ofert umożliwi jak najszybsze zakończenie postępowania i zawarcie umowy. Nie wpłynie jednocześnie na ograniczenie konkurencji

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/09/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/09/2021
Ortszeit: 10:05
Ort:

www.miniportal.gov.pl.

otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

w postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5.000zł

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021