Roboty budowlane - 465500-2019

04/10/2019    S192    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Sosnowiec: Roboty w zakresie kształtowania terenu

2019/S 192-465500

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bud. i rozb. małych węzł. przesiad. i łączących je ścież. rower. na terenie S-ca – etap II. Bud. ścieżki pieszo-rower. przebieg. wzdłuż Bulw. Czarnej Przemszy na odc. od ul. 1 Maja do ul. Przyj. Żoł.

Numer referencyjny: WZP.271.1.93.2019.UM
II.1.2)Główny kod CPV
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru czarnej Przemszy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I etap). Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 909 578.41 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112720 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71354000 Usługi sporządzania map
31527200 Oświetlenie zewnętrzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I etap). Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot umowy, z wyłączeniem okresu gwarancji na nasadzenia wynosi 60 miesięcy.

5. Okres gwarancji na nasadzenia wynosi 36 miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodz. z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. IV. Efektywność energetyczna,odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetl. - ZIT

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części 1–3 w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji na przedmiot umowy, z wyłączeniem okresu gwarancji na nasadzenia – waga 20 %;

3. doświadczenie kierownika budowy – waga 20 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Podstawa prawna: art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp - Zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni.

Podstawa faktyczna: Wstępne ogłoszenie informacyjne

— zostało opublikowane pod numerem 2019/S 012-022835 w dniu 17.1.2019 r.,

— zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego,

— zostało zamieszczone na profilu nabywcy w dniu 17.1.2019 r., czyli na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-330863
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Bud. i rozb. małych węzł. przesiad. i łączących je ścież. rower. na terenie S-ca – etap II. Bud. ścieżki pieszo-rower. przebieg. wzdłuż Bulw. Czarnej Przemszy na odc. od ul. 1 Maja do ul. Przyj. Żoł.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Drogomax Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zagórska 133
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-680
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 023 577.24 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Sekretariat Departamentu Odwoławczego
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2019