Usluge - 465521-2016

31/12/2016    S253

Belgija-Bruxelles: Usluge prijevoza putnika limuzinom i taksijem

2016/S 253-465521

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/P001
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Odbor regija Europske unije
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2095
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge prijevoza putnika limuzinom i taksijem

Referentni broj: OIB.02/PO/2016/085/731.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60170000 Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovim ugovorom obuhvaćene su usluge prijevoza putnika limuzinom i taksijem.

Ugovor obuhvaća 2 grupe:

grupa 1: usluga prijevoza limuzinom s vozačem;

grupa 2: usluga prijevoza taksijem.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga prijevoza limuzinom s vozačem

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60171000 Najam putničkih vozila s vozačem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regija glavnoga grada Bruxellesa i okolica.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga prijevoza limuzinom s vozačem.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga prijevoza taksijem

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60171000 Najam putničkih vozila s vozačem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regija glavnoga grada Bruxellesa i okolica.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga prijevoza taksijem.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

ponuditelj mora imati dozvole za rad koje je izdala Regija glavnog grada Bruxellesa kojom se on ovlašćuje za rad usluge najma automobila s vozačem (grupa 1) i usluge taksija (grupa 2). S obzirom na vrijeme koje je potrebno za dobivanje tog ovlaštenja (otprilike 1 mjesec), ponuditelj može dostaviti ponudu ako joj priloži potvrdu kojom se dokazuje da je predao zahtjev za ovlaštenje Regiji glavnog grada Bruxellesa. U tom slučaju, ovlaštenje se mora odobriti prije potpisivanja ugovora.

Ponuditelj je dužan priložiti obrazac o pravnom subjektu kojemu će priložiti i službeni dokument kojim se dokazuje osnivanje predmetnog subjekta i država u kojoj ponuditelj ima sjedište ili prebivalište. Također mora dostaviti sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1. „Uvjeti sudjelovanja” ove obavijesti i koji su navedeni u Prilogu 1. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava u cijelosti mora imati oblik obrasca koji je objavljen na mrežnoj stranici navedenoj u točki II.6. Priloga 1. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje.

Napomena: uspješan je ponuditelj, pod prijetnjom isključenja, dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koji potkrjepljuju svečanu izjavu.

Napomena: budu li izabrane za dodjelu ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

presliku financijskih izvješća (bilanci i poslovnih računa) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja bruto dobit. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što su odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenih računovođa ili istovjetan dokument.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

podaci i formalnosti potrebni za ocjenu ispunjenja zahtjeva:

grupa 1:

— ponuditelj mora imati (u vlasništvu ili najmu) vozni park od najmanje 7 vozila Euro 5 (luksuzna kategorija) u skladu s propisima,

— vozila moraju biti neutralne boje (na primjer: tamnoplava, crna, svjetlosiva ili tamnosiva) i biti opremljeni navigacijskim sustavom (GPS);

grupa 2:

ponuditelj mora imati (podugovoreno, u vlasništvu ili najmu) vozni park od najmanje 5 vozila tipa limuzina, 1 vozila koje prevozi 7 osoba i 1 vozila opremljenog za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti (u invalidskim kolicima) ili, u slučaju usluge pozivnog dispečerskog centra, mora biti u mogućnosti osloniti se na povezana poduzeća za pružanje prethodno navedenog broja vozila, kao minimum, s istim utvrđenim značajkama.

Za obje grupe, ponuditelj mora kao dokaz dostaviti izjavu u obliku tablice kojom se, za svako vozilo, prikazuju marka, tip, model, boja, radni obujam motora, konjska snaga i datum puštanja u promet te priložiti preslike potvrda o registraciji.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/02/2017
Lokalno vrijeme: 17:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/02/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele prisustvovati otvaranju, moraju obavijestiti Odjel OIB.02 Proračun, javna nabava, interna kontrola i programi, pisanim putem, najkasnije 2 radna dana prije otvaranja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

36 mjeseci nakon dodjele ugovora.

VI.3)Dodatni podaci:

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2095

Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju putem internetske stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni putem online sustava javne nabave. Strane koje nisu registrirane na stranici trebaju je redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.

Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Dodatne informacije o ugovornim uvjetima, obnovi ugovora, uvjetima sudjelovanja itd. mogu se naći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom „EMAS” od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost u području okoliša.

2) U razdoblju od 3 godine nakon zaključivanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani kojoj je javni naručitelj dodijelio ovaj ugovor.

3) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje“ i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom“, dostupne putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/12/2016