Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465570-2021

15/09/2021    S179

Slovensko-Bratislava: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

2021/S 179-465570

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národný onkologický ústav
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165336
Poštová adresa: Klenová 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83310
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Filip Barbarič, MPH
E-mail: filip.barbaric@nou.sk
Telefón: +421 911930518
Fax: +421 254772008
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.uvo.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/627
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433690
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://obstaravanie.eranet.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strava pre pacientov - potraviny

Referenčné číslo: 10092021/NOU/STRAVA
II.1.2)Hlavný kód CPV
15000000 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov (potravín) podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 504 197.52 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov konzervy - spracovaná zelenina a ovocie, džemy, kompóty

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15330000 Spracované ovocie a zelenina
15331000 Spracovaná zelenina
15331132 Spracovaný hrach
15331135 Spracované huby
15331150 Spracované strukoviny
15332100 Spracované ovocie
15332200 Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky
15332270 Ovocné pyré
15332400 Konzervované ovocie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 31 530.66 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov - suché potraviny

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15332310 Pražené alebo solené orechy
15712000 Suché krmivo
15842100 Čokoláda
15842200 Čokoládové výrobky
15842300 Cukrovinky
15861000 Káva
15870000 Koreniny a chuťové prísady
15871250 Horčica
15890000 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 77 138.96 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov mrazená zelenina a ryby

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15220000 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso
15331170 Mrazená zelenina
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 803.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov čerstvé ovocie a zelenina

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
03221000 Zelenina
03221100 Koreňová a hľuzová zelenina
03221320 Šalátové listy
03221410 Kapusta
03222000 Ovocie a orechy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 96 032.10 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov mäso a mäsové výrobky

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15110000 Mäso
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 88 444.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov mlieko a mliečne výrobky

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
03142500 Vajcia
15500000 Mliečne výrobky
15511000 Mlieko
15512000 Smotana
15512900 Smotana na šľahanie
15530000 Maslo
15542200 Mäkký syr
15544000 Tvrdý syr
15551300 Jogurt
15551310 Neochutený jogurt
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 104 810.40 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov hlbokomrazená hydina

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15112000 Hydina
15112130 Kurčatá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 37 510.40 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strava pre pacientov pekárenské výrobky, chlieb a pečivo

Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15612500 Pekárske výrobky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka stravy pre pacientov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia

predmetu zákazky tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 51 928.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pre všetky časti zákazky:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného

obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

1.3 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený

uchádzačom.

1.4 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným

obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči

verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.7 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pre všetky časti zákazky:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

2.1 § 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (Príloha č. 5 - Podmienky účasti).

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pre všetky časti zákazky:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (Príloha č. 5 - Podmienky účasti).

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Úspešný uchádzač pred podpisom rámcovej dohody pre príslušnú časť zákazky, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:

a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,

b) mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/10/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/10/2021
Miestny čas: 10:30
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ (VO) pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona.

2. VO poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k

dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese: https://nou.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/188

3. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež

zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

4. VO záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady (SP) stiahli až po registrovaní sa do systému ERANET. O

záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení

doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

5.Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://nou.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://nou.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

6. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

7. Predkladanie ponúk sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom systému ERANET dostupnom na webovej

adrese: https://nou.eranet.sk.

8.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO

bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie

záujemca požiada dostatočne vopred.

9. Podmienky účasti podľa oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v prílohe č. 5 SP. Vzor

Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 3 SP.

10. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje (okrem 1., 3., 7. a 8. časti). Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona a podrobne rozpísané v bode 11 SP. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet VO alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. VO bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených VO a takéhoto uchádzača vylúči. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky sú uvedené v príslušnej časti SP (bod 11.5 písm. a)). V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky, príp. vo forme poistenia záruky, musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.

11.Náklady spojené s účasťou v tejto nadlimitnej zákazke znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.

12. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií - d) žiadne z uvedených.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/09/2021