Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465708-2021

15/09/2021    S179

Polen-Warschau: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2021/S 179-465708

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Obrony Narodowej
Postanschrift: al. Niepodległości 218
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-911
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@mon.gov.pl
Fax: +48 261840642
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii cieplnej (w tym przesył, dystrybucja) do węzłów cieplnych zainstalowanych w budynkach będących w trwałym zarządzie MON, położonych na terenie m. st. Warszawy

Referenznummer der Bekanntmachung: 6/ZP/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej (w tym przesył, dystrybucja) do węzłów cieplnych zainstalowanych w budynkach będących w trwały zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, położonych na terenie m. st. Warszawy przy al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckiej 2, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Puławskiej 4a, ul. Klonowej 1, ul. Klonowej 2 i ul. Klonowej 6.

Szacunkowe zużycie energii cieplnej w okresie 48 miesięcy w ramach zamówienia podstawowego zostało określone w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 227 933.47 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej (w tym przesył, dystrybucja) do węzłów cieplnych zainstalowanych w budynkach będących w trwały zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, położonych na terenie m. st. Warszawy przy al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckiej 2, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Puławskiej 4a, ul. Klonowej 1, ul. Klonowej 2 i ul. Klonowej 6. Szacunkowe zużycie energii cieplnej w okresie 48 miesięcy w ramach zamówienia podstawowego zostało określone w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

2. Wykonawca realizujący dostawy energii cieplnej zobowiązany jest do dostarczania ciepła na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716) oraz przepisach wykonawczych do ustawy.

3. Opis zamówienia stanowi w szczególności:

• projektowane postanowienia umowy, dalej zwane „PPU”, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;

• zlecenie na dostarczanie energii cieplnej, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ;

• formularz cenowy – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Kryterium oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu oraz jego znaczenie:

- cena 40 %

- kryterium społeczne 60 %

2. Sposób przyznawania punktów w kryterium:

Kryterium nr 1 – cena (C) oznacza zaoferowaną przez wykonawcę w formularzu ofertowym cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

Kryterium nr 2 – Kryterium społeczne (Ks) „zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 126-331147
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii cieplnej (w tym przesył, dystrybucja) do węzłów cieplnych zainstalowanych w budynkach będących w trwałym zarządzie MON, położonych na terenie m. st. Warszawy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Veolia Energia Warszawa S.A.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 838 696.99 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 227 933.47 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą zakupową”.

3. Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:

1) zamawiający wykorzystuje platformę zakupową Open Nexus sp. z o.o.;

2) adres strony internetowej platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/damon

4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

5. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α” w części IV JEDZ,

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 16 pkt 5 SWZ – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu);

4) pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – pełnomocnictwo może być sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (jeżeli dotyczy).

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność́ zamawiającego, podjętą̨ w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy pzp.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021