Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465716-2021

15/09/2021    S179

Roumanie-Popești-Leordeni: Matériel de désenfumage

2021/S 179-465716

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350
Numéro national d'identification: 8887693
Adresse postale: Strada: Leordeni, nr. 114
Ville: Popesti-Leordeni
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 077160
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Florentina Niculae
Courriel: ut350@anrsps.gov.ro
Téléphone: +40 4920335
Fax: +4 4673345
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

“INSTALAȚIE DESFUMARE” 3 BUC. - furnizare, montare și punere în funcțiune

Numéro de référence: 12/2021
II.1.2)Code CPV principal
42521000 Matériel de désenfumage
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 3 buc. „Instalație de desfumare” ” la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350, precum şi obţinerea tuturor avizelor și autorizațiilor legale în acest sens, cu îndeplinirea Specificaţiilor Tehnice astfel:

– se va furniza în baza unui proiect care va avea în vedere dimensionarea corespunzătoare a instalației, stabilirea schemei de amplasare a acesteia, precum şi instrucţiuni de funcţionare şi utilizare.

– va asigura extragerea din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și de limitare a propagării incendiilor.

– documentaţia tehnică ce trebuie elaborată de Contractor şi predată Autorității contractante se compune din următoarele documente:

a) Memoriu tehnic;

b) Breviar de calcul;

c) Schema sinoptică (schema logică de acţiune în caz de incendiu);

d) Program de control al calităţii instalației;

e) Desene de execuţie a instalaţiei;

f) Referate privind verificarea tehnică a proiectului, întocmite de verificatori atestați M.L.P.A.T. (M.D.R.A.P.), conform cerințelor legale în vigoare;

– proiectul tehnic al celor 3 buc. „Instalație de desfumare” va fi verificat de verificatori tehnici de proiect atestați M.L.P.A.T. conform cerințelor legale în vigoare. Verificarea proiectului de către verificiatorii tehnici de proiecte atestați se va realiza pe cheltuiala Contractorului.

– pentru serviciile de proiectare se va pune accent pe:

a) instalațiiile de desfumare vor fi cu sistem de evacuare mecanică a fumului;

b) dimensionarea ventilatoarelor pentru cele 3 instalații de desfumare, pe compartimente de incendiu, atât pentru evacuarea gazelor fierbinți cât și pentru admisia aerului de compensare;

c) dimensionarea tubulaturii pentru evacuare a fumului și gazelor fierbinți și pentru admisia aerului de compensare;

d) alegerea de materiale și echipamente performante, de cea mai bună calitate cu marcaje CE;

e) dimensionarea grilelor, voleților de desfumare și de admisie;

f) voleții vor fi acționați automat;

g) cele 3 instalații vor porni automat și manual, vor funcționa independent și autonom (vor avea generatoare de curent care vor alimenta instalațiile în cazul întreruperii alimentării cu curent electric a unității).

– proiectul va cuprinde următoarele planuri și informații și va fi predat înainte de începerea instalării:

a) Memoriu tehnic;

b) Planuri de amplasare a echipamentelor;

c) Calculul debitelor, conform programului de calcul al producătorului;

d) Planuri cu locația și legăturile dintre toate echipamentele;

e) Instrucțiuni pentru execuția lucrărilor de montare a instalațiilor;

f) Instrucțiuni de punere în functiune, exploatare și întreținere.

Operatorii economici pot solicita clarificari ȋntr-un termen ce nu va depasi 20 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

- Autoritatea contractanta va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari cu 11 zile ȋnainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 100 000.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO322 Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Loc. Popești Leordeni, strada Leordeni nr. 114, jud. Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a 3 buc. „Instalație de desfumare” ” la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350, precum şi obţinerea tuturor avizelor și autorizațiilor legale în acest sens, cu îndeplinirea Specificaţiilor Tehnice astfel:

– se va furniza în baza unui proiect care va avea în vedere dimensionarea corespunzătoare a instalației, stabilirea schemei de amplasare a acesteia, precum şi instrucţiuni de funcţionare şi utilizare.

– va asigura extragerea din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și de limitare a propagării incendiilor.

– documentaţia tehnică ce trebuie elaborată de Contractor şi predată Autorității contractante se compune din următoarele documente:

a) Memoriu tehnic;

b) Breviar de calcul;

c) Schema sinoptică (schema logică de acţiune în caz de incendiu);

d) Program de control al calităţii instalației;

e) Desene de execuţie a instalaţiei;

f) Referate privind verificarea tehnică a proiectului, întocmite de verificatori atestați M.L.P.A.T. (M.D.R.A.P.), conform cerințelor legale în vigoare;

– proiectul tehnic al celor 3 buc. „Instalație de desfumare” va fi verificat de verificatori tehnici de proiect atestați M.L.P.A.T. conform cerințelor legale în vigoare. Verificarea proiectului de către verificiatorii tehnici de proiecte atestați se va realiza pe cheltuiala Contractorului.

– pentru serviciile de proiectare se va pune accent pe:

h) instalațiiile de desfumare vor fi cu sistem de evacuare mecanică a fumului;

i) dimensionarea ventilatoarelor pentru cele 3 instalații de desfumare, pe compartimente de incendiu, atât pentru evacuarea gazelor fierbinți cât și pentru admisia aerului de compensare;

j) dimensionarea tubulaturii pentru evacuare a fumului și gazelor fierbinți și pentru admisia aerului de compensare;

k) alegerea de materiale și echipamente performante, de cea mai bună calitate cu marcaje CE;

l) dimensionarea grilelor, voleților de desfumare și de admisie;

m) voleții vor fi acționați automat;

n) cele 3 instalații vor porni automat și manual, vor funcționa independent și autonom (vor avea generatoare de curent care vor alimenta instalațiile în cazul întreruperii alimentării cu curent electric a unității).

– proiectul va cuprinde următoarele planuri și informații și va fi predat înainte de începerea instalării:

g) Memoriu tehnic;

h) Planuri de amplasare a echipamentelor;

i) Calculul debitelor, conform programului de calcul al producătorului;

j) Planuri cu locația și legăturile dintre toate echipamentele;

k) Instrucțiuni pentru execuția lucrărilor de montare a instalațiilor;

l) Instrucțiuni de punere în functiune, exploatare și întreținere.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 15
Prix - Pondération: 70
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 131-345645
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 55/7811/66
Intitulé:

Contract Instalatie desfumare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Teknovent Group SRL
Numéro national d'identification: 18066040
Adresse postale: Strada CALEA VICTORIEI, Nr. 124, Sector: 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010093
Pays: Roumanie
Courriel: marcel@teknovent.ro
Téléphone: +40 724526106
Adresse internet: www.teknovent.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 225 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 100 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350
Adresse postale: Popești Leordeni, strada Leordeni nr. 114, jud. Ilfov
Ville: Popesti-Leordeni
Code postal: 077160
Pays: Roumanie
Courriel: ut350@anrsps.gov.ro
Téléphone: +40 214674095
Fax: +40 214673345
Adresse internet: http://www.anrsps.gov.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021