Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465723-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Słupsk: Appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie

2021/S 179-465723

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Adresse postale: UL. HUBALCZYKÓW 1
Ville: SŁUPSK
Code NUTS: PL636 Słupski
Code postal: 76-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Kuklińska - Znamirowska
Courriel: zp@szpital.slupsk.pl
Téléphone: +48 598460620
Fax: +48 598460621
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.slupsk.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - Filia w Ustce - 65/PN/2021

Numéro de référence: 65/PN/2021
II.1.2)Code CPV principal
33150000 Appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem, montażem i rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przy ul. Adama Mickiewicza 12 Filia w Ustce, sprzętu rehabilitacyjnego w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów, nie może być sprzętem rekondycjonowanym i nie może być wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SWZ .

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 001 005.82 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33150000 Appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL636 Słupski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przy ul. Adama Mickiewicza 12 Filia w Ustce

II.2.4)Description des prestations:

1. Dostarczenia do Zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. przy ul. Adama Mickiewicza 12 Filia w Ustce, sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Formularzem Ofertowym, Formularzem asortymentowo-ilościowym- stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

2. Rozmieszczenia, instalacji i montażu przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego- zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

3. Przeszkolenia personelu Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający na podstawie art. 257 może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 137-364093
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - Filia w Ustce - 65/PN/2021

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Meden-Inmed Sp. z o.o.
Ville: Koszalin
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 001 729.20 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 001 005.82 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 14 IDW.

7. Podstawy wykluczenia Wykonawców.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem:

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 a. IDW lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postępowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowanią odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021