Dodávky - 465732-2016

31/12/2016    S253    - - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Košice: Vnútrožilové kvapaliny

2016/S 253-465732

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
35562340
Rastislavova 43
Košice-mestská časť Juh
042 53
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. N. Kováčová
Telefón: +421 915934159
E-mail: kovacova@inmm.sk
Kód NUTS: SK04

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.inmm.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://kernel.eks.sk/ETabula/ETabula/Detail/6067
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://kernel.eks.sk/ETabula/ETabula/Detail/6067
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Fludeoxyglukóza (18F) NET2016247.

Referenčné číslo: NET2016247
II.1.2)Hlavný kód CPV
33692510
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Fludeoxyglukóza (18F) rádiofarmakum, rádiofarmaká, ATC klasifikácia: V09, diagnostické rádiofarmaká, V09IX04.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Košice-mestská časť Staré Mesto, Košický.

II.2.4)Opis obstarávania:

Fludeoxyglukóza (18F) rádiofarmakum, rádiofarmaká, ATC klasifikácia: V09, diagnostické rádiofarmaká, V09IX04.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/04/2017
Koniec: 01/04/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len ZVO).

Dodávateľ preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.

V prípade Dodávateľa, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Dodávateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Objednávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený Dodávateľom.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

V súlade s § 39 ZVO, Dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1ZVO jednotným európskym dokumentom (JED).

V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, Dodávateľ postupuje podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Dodávateľ:

1. vo svojej ponuke predloží systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa, ak tento systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa plne zodpovedá podmienkam/skutočnostiam týkajúcim sa Dodávateľa potrebným na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie tak, ako je to uvedené vo vzore samotného formulára JED manuál zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie, alebo

2. vyplní JED podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke ÚVO:

2.1. V prípade, ak Dodávateľ predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto verejného obstarávania v súlade so ZVO a v intenciách tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podľa § 39 ZVO, t. j. JED, vyžaduje sa jeho predloženie prostredníctvom funkcionality EKS, v elektronickej podobe vo formáte .pdf.

Ak sa tohto postupu verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, Dodávateľ musí predložiť samostatný JED za každého zúčastneného člena skupiny dodávateľov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neaplikuje sa.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Neaplikuje sa.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Dodatočné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v pravidlách uplatňovania kritérií týchto súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/02/2017
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/02/2017
Miestny čas: 10:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/12/2016