Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465746-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Lublin: Appareils de contrôle et d'essai

2021/S 179-465746

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM)
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: Al. Racławickie 1
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Regina Wolińska
Courriel: regina.wolinska@umlub.pl
Téléphone: +48 814485273
Fax: +48 814485271
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umlub.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://umlub.eb2b.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem

Numéro de référence: UM-ZP-262-10/21
II.1.2)Code CPV principal
38500000 Appareils de contrôle et d'essai
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych

uzupełniający kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38433100-0 - Spektrometry masy

38432200-4 – Chromatografy

.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 pkt 1 ustawy Pzp o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne określone na podst. art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie .tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zam. na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 186 989.27 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Lublin

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych.3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach

i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych.

3.2 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.

3.3 Wykonawca zobowiązuje się wnieść do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamówienia, rozpakować, zamontować, ustawić, wypoziomować i przekazać do użytku odbiorcy końcowego.

3.4 Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX SWZ.

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia muszą być nie gorsze niż gwarancja producenta.

3.5 Opisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych, przedstawiają minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

3.6 Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 6. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

6.1 Karta katalogowa zawierająca: nazwę producenta, nr katalogowy, parametry techniczne zaoferowanego urządzenia, rysunek lub zdjęcie zaoferowanego urządzenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – Informacje, zawarte na karcie katalogowej urządzenia, powinny umożliwić Zamawiającemu zweryfikować czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi SWZ

6.2 dokumenty potwierdzające zgodność wykonania przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa elektromagnetycznego – dotyczy wszystkich urządzeń wymagających podłączenia do sieci energetycznej

6.3 aktualne certyfikaty CE – potwierdzające że zaoferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu na terenie UE,

6.4 aktualną deklarację zgodności – wystawione przez osobę fizyczną lub prawną, która wyprodukowała urządzenie i wprowadza je do obrotu pod własnym znakiem

6.5 Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w sytuacji,

w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

6.6 Postanowień pkt 6.5 SWZ nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6.7 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia (T) / Pondération: 20%
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji (G) / Pondération: 20%
Prix - Pondération: 60%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100PLN)

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 087-224329
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Perlan Technologies Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresse postale: ul. Puławska nr 303
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-785
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 186 960.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Wartość umowy brutto: 1 459 960,80 PLN

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: UZP, KIO
Ville: nd
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021