Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465748-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels

2021/S 179-465748

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Numéro national d'identification: PL911
Adresse postale: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-908
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Radosław Jankowski
Courriel: dzp@wat.edu.pl
Téléphone: +48 261839763
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wat.edu.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://wat.ezamawiajacy.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DOSTAWA LAPTOPÓW, TABLETÓW I MIKROKOMPUTERÓW

Numéro de référence: 30/DIN/2021
II.1.2)Code CPV principal
30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów, tabletów i mikrokomputerów.

Zadanie Nr 1:

Dostawa laptopów.

Zadanie Nr 2:

Dostawa tabletów i mikrokomputerów.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 862 120.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa laptopów

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213000 Ordinateurs personnels
30237200 Accessoires informatiques
30237270 Mallettes de transport d'ordinateur portable
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia podstawowego / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, która zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od daty jej podpisania.

Łączna maksymalna wartość wszystkich zamówień opcjonalnych wynosi do 40% zamówienia podstawowego.

Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przewidziane Umową prawo opcji i nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego w całości lub części z prawa opcji.

Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje powstaniem roszczenia po stronie Wykonawcy o wykonanie prawa, jak i nie powoduje powstania odpowiedzialności odszkodowawczej.

Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji wynosi do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa tabletów i mikrokomputerów

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213000 Ordinateurs personnels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest tabletów i mikrokomputerów

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia podstawowego / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, która zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od daty jej podpisania.

Łączna maksymalna wartość wszystkich zamówień opcjonalnych wynosi do 40% zamówienia podstawowego.

Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przewidziane Umową prawo opcji i nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego w całości lub części z prawa opcji.

Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje powstaniem roszczenia po stronie Wykonawcy o wykonanie prawa, jak i nie powoduje powstania odpowiedzialności odszkodowawczej.

Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji wynosi do 30 dni od daty złożenia zgłoszenia

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 091-235038
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Dostawa laptopów

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ALTBIT Sp. z o.o.
Ville: Nowa Iwiczna
Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 810 180.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 707 638.40 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Dostawa tabletów i mikrokomputerów

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 51 940.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 44 184.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Informacje na temat RODO znajdują się w rozdziale XXVII SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w następujących sytuacjach:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w sposobie i terminie realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Strony ustalają, możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji objętego umową modelu lub typu i zastąpienie ich nowocześniejszymi modelami o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.

3) W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu lub modelu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych, korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym następujące dokumenty:

1) Formularz oferty - systemowy;

2) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załączniki Nr 1 i 1A do SWZ;

4) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna. tylko w przypadku żądania wadium

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021