Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 465763-2023

01/08/2023    S146

România-București: Echipament de securitate

2023/S 146-465763

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Număr naţional de înregistrare: 26369185
Adresă: Strada Libertăţii, Nr. 16
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Elena Cretu
E-mail: Elena.CRETU@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mdlpa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100168860
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare de echipament de securitate pentru aplicații web

Număr de referinţă: 3P/2023/RO-BG
II.1.2)Cod CPV principal
35121000 Echipament de securitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl constituie achiziția de eechipament de securitate pentru aplicații web. Descrierea produselor ce urmează a fi achiziţionate se regăseşte în caietul de sarcini.

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire, inclusiv modelul de contract: cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătura cu documentația de atribuire in a 11 a zi, înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 260 504.20 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

MDLPA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția unui echipament de securitate pentru aplicații web

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Bugetul de Asistenţă Tehnică aferent Programului INTERREG V-A România-Bulgaria.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I.1.Ofertanții (inclusiv asociați dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre ofertanti, direct în SEAP, cu informaţiile aferente situației acestora. Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați. Dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc). Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora; Cerinta se aplica si pentru sediile secundare; NOTA: Operatorul va prezenta certificatele pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ act constitutiv aflate în valabilitate la momentul prezentării;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

I.2 Ofertantii (inclusiv asociați, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței:

Ofertanții (inclusiv eventualii asociați) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în Sectiunea ”Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatură cu prezenta procedură sunt:

1. Veștea Adrian-Ioan - Ministru

2. Surdu Daniel George - Secretar de stat

3. Țole Marin - Secretar de stat

4. Niculae Vlad - Ștefan - Secretar de stat

5. Stoica Marcel Alexandru - Secretar de stat

6. Săsărman Monica - Secretar de stat

7. Ghilea Gabriel Traian - Subsecretar de stat

8. Drăghescu Aurel – Dragoș - Subsecretar de stat

9. Haiduc Ioan-Cristian - Subsecretar de stat

10. Dumitru Mona Mihaela - Secretar general

11. Banța Victor - Secretar General Adjunct

12. Bălășan Ilie - Secretar General Adjunct

13. Rusnac - Director general, Direcția generală managementul resurselor

14. Uretean Remus-Gabriel - Director general, Direcția generala achizitii

15. Bentan Mihai Romulus - Șef serviciu, Serviciul licitaţii şi procedurii simplificate, Directia generala achizitii

16. Adela Ralea - Șef serviciu, Serviciul achizitii, Directia generala achizitii

17. Elena Cretu - consilier, Serviciul licitaţii şi procedurii simplificate, Directia generala achizitii

18. COPORAN Iuliana Camelia, Director general, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

19. HERTZOG Iulia Stela, Director, Direcţia AM programe cooperare teritorială europeană, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

20. BUZGURE Nicu, Şef birou, Biroul EMS, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

21. GLODEANU Elena Marcela, Șef serviciu, Serviciul Autoritatea de management România-Bulgaria, Direcţia AM programe cooperare teritorială europeană, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

22. CRISTEA Oana Veronica, Șef serviciu, Serviciul Autoritatea de management România-Serbia, Direcţia AM programe cooperare teritorială europeană, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

23. POPESCU Daniela Antoaneta, Șef serviciu, Serviciul Autoritatea de management pentru cooperarea România, Ucraina, Moldova, Direcţia AM programe cooperare teritorială europeană, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

24. BOBÂRNAC Laura – Liliana, Șef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Bazinul Mării Negre, Direcţia AM programe cooperare teritorială europeană, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

25. Panaite Racovita Jalova Roxana Valeria, Șef serviciu, Serviciul Autoritatea de management România-Ungaria, Direcţia AM programe cooperare teritorială europeană, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

26. PAICA Tamara, Director, Direcţia control prim nivel, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

27. CIOTEA Tunde Ibolya, Șef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli FEDR și IPA, Direcţia control prim nivel, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

28. MARIUTA Ionut Cosmin, Șef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENI, Direcţia control prim nivel, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

29. VOINEA Maria-Magdalena, Șef serviciu, Serviciul autorităţi naţionale pentru programe europene, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

30. MUREŞAN Irina Oana, Șef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

31. OANŢĂ Gabriel, Șef serviciu, Serviciul plăţi şi contabilitate proiecte, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

32. RĂDUȚIU Mihai, Șef serviciu, Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

33. NEAŢA Nicolae, Şef serviciu, Serviciul monitorizare proiecte, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

34. ALBU Florica Daniela, Șef serviciu, Serviciul certificare, Direcţia generală cooperare teritorială europeană;

Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertanții trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, din țara de rezidență.

Operatorul economic trebuie să dovedească faptul că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. .Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi, după caz: certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă. Informaţiile cuprinse în Certificatul constatator să fie reale/actuale la data prezentării.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor . In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii, potrivit prev. art.196 alin.1 din Legea 98/2016. Conform Notificarii ANAP din 08.04.2019, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP. La procedura de atribuire se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza conform prevederilor art. 139 alin 3) din HG nr. 395/2016 "În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art.196 alin.1 din Legea 98/2016. Toate costurile privind intocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP (transmiterea acesteia), cad exclusiv in sarcina operatorilor economici, fara a exista posibilitatea solicitarii vreunei compensatii in acest sens. Ofertanții vor depune o declarație prin care își asumă prevederile contractuale din modelul orientativ de contract pus la dispoziție de autoritatea contractantă sau modelul de contract însușit. În situația în care, la momentul ofertării, operatorii economici au propuneri de modificare și/sau completare a clauzelor contractuale publicate pe SEAP, acestea vor fi detaliate/evidențiate într-o adresă distinctă.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
Adresă: Bd.Libertatii nr.16, latura Nord
Localitate: Bucuresti
Țară: România
Adresă internet: www.mdlpa.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/07/2023