Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465769-2021

15/09/2021    S179

Polen-Koleczkowo: Pressen

2021/S 179-465769

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 19168071300000
Postanschrift: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Ort: Koleczkowo
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 84-207
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Pracownik Działu Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@ekodolina.pl
Telefon: +48 586725000
Fax: +48 586727474
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ekodolina.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

(16) Dostawa i montaż wraz z serwisowaniem prasy kanałowej do prasowania odpadów i surowców wtórnych

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP-U/16/2021/prasa
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42636000 Pressen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego, fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021r., nieużywanej, kompletnej, nieuszkodzonej prasy kanałowej do prasownia odpadów i surowców [zwanej dalej „Prasą”] wraz z montażem oraz serwisowaniem [zwanym dalej „Serwisami]” przez okres 730 dni, lub do przekroczenia 4.000 mth pracy Prasy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 352 887.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Eko Dolina Sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego, fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021r., nieużywanej, kompletnej, nieuszkodzonej prasy kanałowej do prasownia odpadów i surowców [zwanej dalej „Prasą”] wraz z montażem oraz serwisowaniem [zwanym dalej „Serwisami]” przez okres 730 dni, lub do przekroczenia 4.000 mth pracy Prasy.

Zobowiązania umowne obejmują w szczególności:

a) dostawę Prasy do miejsca wskazanego w §2 ust. 1 wzoru umowy,

b) montaż Prasy, w tym jej instalację i umocowanie oraz montaż i zamocowanie wszystkich dostarczonych elementów. Wykonanie koniecznych prac demontażowych odbędzie się z zachowaniem warunku, iż wszystkie ewentualne zdemontowane przez Wykonawcę części pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą opuścić terenu jego zakładu,

c) dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i oświadczenia, które wymieniono w §3 ust. 8 wzoru umowy,

d) przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego jak również szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości 15 osób) w zakresie obsługi i eksploatacji Prasy,

e) wykonywanie Serwisów i zobowiązań z tytułu gwarancji,

f) udzielanie Zamawiającemu konsultacji technicznych w języku polskim dotyczących Prasy, które będą świadczone telefonicznie (bez ograniczeń ilościowych) w dni robocze (nie wliczając sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 7:00 – 14:00, przez cały okres wykonywania Serwisów.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest również załącznik nr 3C – Szkic miejsca montażu prasy z rozmieszczeniem istniejących elementów linii sortowniczej.

Prasa przeznaczona musi być do prasowania w ruchu ciągłym (24h/dobę) zmieszanych odpadów komunalnych, bardzo zawilgoconych, zawierających piach, okruchy szkła i elementy o dużych gabarytach (max 700 mm) oraz do prasowania surowców wtórnych (tektura falista, mieszanka papierowa, tetrapak, wyroby z HDPE i PP, folia, opakowania PET, itp.). Stąd konieczność zastosowania wymiennych, przykręcanych płyt ze stali trudnościeralnej, którymi wyłożone muszą być wszystkie wewnętrzne powierzchnie komory prasowania i kanału ciernego (oporowego).

Dodatkowo Prasa musi być wyposażona w system wstępnego prasowania (zwiększenie wydajności i przy tego typu odpadach, ograniczenie awaryjności, przestojów i zmniejszenie zużycie elementów Prasy).

Prasa musi być dostosowana do pracy ciągłej w automatycznej linii segregacji odpadów, dlatego musi reagować na sygnały sterujące pochodzące z linii oraz musi generować niezbędne dla linii sygnały w zakresie jej współpracy z linią, tj. musi być wyposażona w 4 styki bezpotencjałowe, przekazujące sygnały: gotowości Prasy do pracy, pracy w automacie, awarii, startu transportera ładującego.

Zostanie ona wkomponowana w istniejącą już linię sortowniczą o wydajności 150 000 Mg/rok w miejscu dotychczas zainstalowanej prasy 80-tonowej, pomiędzy istniejącymi elementami konstrukcji linii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 128-338869
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LUXOR – Maszyny do odpadów Panasiuk Jerzy
Postanschrift: Ul. Choiny 57/211
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-816
Land: Polen
E-Mail: luxorlublin@wp.pl
Telefon: +48 817924711
Fax: +48 817924713
Internet-Adresse: www.luxor.net.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 352 887.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021