Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465791-2021

15/09/2021    S179

Polen-Warschau: Unbemannte Luftfahrzeuge

2021/S 179-465791

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Pomorska
E-Mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Telefon: +48 126284106
Fax: +48 124301035
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z akcesoriami

Referenznummer der Bekanntmachung: 2453/RPI/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34711200 Unbemannte Luftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 bezzałogowych statków powietrznych (zwanej dalej w skrócie „BSP” lub „dronami”) wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dostawa 100 zestawów precyzyjnego odbiornika GNSS. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

1. Przedmiot zamówienia części nr 1:

a) dostawa 22 bezzałogowych statków powietrznych (zwanej dalej w skrócie „BSP” lub „dronami”) wraz z wyposażeniem dodatkowym

b) dostawa 22 kamer wizyjnych,

c) dostawa 11 kamer termowizyjnych

d) dostawa 11 symulatorów lotów,

e) przeprowadzenie szkolenia wstępnego

f) świadczenie usługi wsparcia technicznego i asysty technicznej

Cześć 1 obejmuje również opcje: 1) Opcja 1 - Dostawa 22 kamer laserowych LIDAR , 2) Opcja 2 - Przeprowadzenie szkoleń dla 44 operatorów 3) Opcja 3- Udzielnie gwarancji rozszerzonej.

2 Przedmiotem zamówienia w części nr 2 zamówienia jest dostawa 100 kompletnych zestawów odbiornika GNSS wraz z przeszkoleniem pracowników oraz zapewnieniem wsparcia technicznego

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 125 600.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów precyzyjnego odbiornika GNSS

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32531000 Ausrüstung für Satelliten-Nachrichtenübertragung
38112100 Globale Navigations- und Ortungssysteme (GPS oder gleichwertiges System)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Siedziby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia jest dostawa 100 kompletnych zestawów odbiornika GNSS wraz z przeszkoleniem oraz zapewnieniem wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania jakościowe oraz warunki gwarancji i rękojmi zawierają załączniki oznaczone jako Załącznik nr 1b do SIWZ – Projekt Umowy oraz Załącznik 2b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: wydłużenie okresu gwarancji na zestaw precyzyjnego odbiornika GNSS / Gewichtung: 25,00
Qualitätskriterium - Name: wydłużenie okresu świadczonego wsparcia technicznego / Gewichtung: 15,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pzp, jeśli środki, jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia lub jego części nie zostaną mu przyznane. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania z ww. przesłanki na każdym jego etapie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający, na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2) Ustawy pzp dokonał skrócenia terminu na składanie ofert w niniejszym postępowaniu z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Ze względu objętość wyjaśnienia podjętej czynności i ograniczenia techniczne systemu TED szczegółowe uzasadnienie dla dokonanego skrócenia terminu zostało zawarte w pkt 14.2 siwz.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 205-498392
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów precyzyjnego odbiornika GNSS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NaviGate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 679-310-91-71
Postanschrift: ul. Wadowicka 8A,
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-415
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 125 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pzp, jeśli środki, jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021