Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465818-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Katowice: Saucisses

2021/S 179-465818

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szkoła Policji w Katowicach
Numéro national d'identification: 276676775
Adresse postale: gen. Zygmunta Waltera Jankego 276
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-684
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina Nolda
Courriel: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl
Téléphone: +48 478516441
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Activité principale
Autre activité: Szkolenie Policji

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Numéro de référence: 2/ZP/2021
II.1.2)Code CPV principal
15131130 Saucisses
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej

2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego

do zakupu produktów w tych ilościach

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia

o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne

4. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany

w cenę produktów objętych umową

5. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu żywności

6. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 414 610.30 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15131100 Produits à base de chair à saucisse
15131120 Charcuterie
15131134 Boudin noir et autres saucisses à base de sang
15131135 Saucisses de volaille
15131230 Salami
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22A Katowicki
Lieu principal d'exécution:

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH

ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276,

40-684 KATOWICE

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ.

2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu produktów w tych ilościach.

UWAGA !!

Niewypełnienie kolumny nr 3 załączniku nr 1A do SWZ lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne.

4. Dostawa, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu żywności.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart produktów, lub innych dokumentów, z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ.

7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021,

z późn. zm.) lub aktualnej decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru zakładów albo o zatwierdzeniu zakładu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz.

9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP.

10. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

11. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o dodatkowe 6 miesięcy w przypadku, gdy w przewidzianym w ust. 1 terminie nie zostaną wyczerpane środki wynikające z zawartej umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 118-309659
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2/ZP/2021
Intitulé:

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: FHU BANASIK Sp.j.
Numéro national d'identification: 270574619
Adresse postale: ul. Zaruskiego 3A
Ville: Sosnowiec
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-219
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 311 710.33 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 305 232.91 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie określonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp poprzez platformę zakupową jako wiadomość (komunikat) prywatna oraz na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Informacja ta zostanie również zamieszczona na platformie zakupowej jako komunikat publiczny w sekcji ,,Komunikaty” w zakresie określonym w art. 253 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 264 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, tj. w Katowicach przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276. Wykonawca w szczególnych przypadkach może złożyć pisemny wniosek (wraz z uzasadnieniem) o wyrażenie zgody na zmianę ww. sposobu podpisania umowy. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp zostanie określony w Zaproszeniu, które zostanie przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej jako wiadomość (komunikat) prywatna oraz na adres e-mail wskazany formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1526). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania określone w art. 255 ustawy Pzp.

6. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, przed zawarciem umowy Wykonawca poda adres zamieszkania przedsiębiorcy.

7. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do złożonej oferty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: 02-676
Ville: Warszawa
Code postal: Postępu 17a
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

11. Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021