Varer - 465827-2020

05/10/2020    S193

Danmark-Kolding: Industrigasser

2020/S 193-465827

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Selma Pizovic
E-mail: spi@ifirs.dk
Telefon: +45 28691418
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/139704727.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/139704727.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/139704727.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tekniske luftarter

Sagsnr.: 91152
II.1.2)Hoved-CPV-kode
24110000 Industrigasser
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af tekniske luftarter til 12 medlemsskoler. Udbuddet gennemføres som et varelisteudbud.

Udbuddet omfatter blandt andet følgende gasser:

— Acetylen

— Argon

— Blandgas Argon

— Formier

— Helium

— Hydrogen

— Nitrogen

— Oxygen

— Syntetisk luft.

Bilag 3 - Tilbudslisten indeholder en nærmere beskrivelse af de tekniske gasser, der udbydes.

Service er ikke omfattet af udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 808 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24100000 Gasser
24111000 Hydrogen, argon, inerte gasser, nitrogen og oxygen
24111100 Argon
24111300 Helium
24111600 Hydrogen
24111700 Nitrogen
24111900 Oxygen
24113000 Flydende og komprimeret luft
24321115 Acetylen
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vil være gældende fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2023 med mulighed for, at ordregiver kan forlænge i 1 x 12 måneder.

Der er tale om en rammeaftale med én leverandør.

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet (herefter kaldet Ordregiver):

— AMU Syd

— Erhvervsakademi Aarhus

— EUC Lillebælt

— EUC Nord

— HANSENBERG

— Learnmark

— Svendborg Erhvervsskoler & Gymnasier

— Syddansk Erhvervsskole

— UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

— UddannelsesCenter Holstebro

— UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

— Aarhus Tech.

Den samlede indkøbsmængde forventes for en 1-årig periode at udgøre i alt 1,202 mio. DKK.

Den forventede omsætning på rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug i 2019 og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forvende omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 808 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen vil være gældende fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2023 med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge i 1 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen vil være gældende fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2023 med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge i 1 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved rammeaftalens start.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Forsikringssummen skal være på minimum 10 mio. DKK.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/10/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Hvert 4. år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2020